Spotkanie Nauczycieli w ramach sieci współpracy i samokształcenia.
dziecko usmiech

Drodzy Nauczyciele!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 i Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zapraszają Państwa do udziału w sieci współpracy i samokształcenia dotyczącej edukacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Tematyka sieci będzie obejmowała następujące zagadnienia:

 1. Edukacja włączająca;

 2. Kształcenie specjalne uczniów z różnymi niepełnosprawnościami:

 • niesłyszących i słabosłyszących,

 • niewidomych i słabowidzących,

 • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera;

 • intelektualnie (w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym i znacznym, w stopniu głębokim);

 • sprzężonymi;

 • ruchowymi, w tym z afazją.

 1. Kształcenie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie.

 2. Wsparcie i współpraca z rodzicami /opiekunami prawnymi uczniów.

 3. Akceptacja niepełnosprawności, odmienności w środowisku ucznia (wśród rodziców
  i osób dorosłych).

Na najbliższe spotkanie zapraszamy w dniu 19.03.2019 r. na godz. 15:30
do
siedziby W-MODN w Elblągu.

Koordynatorzy:

Marlena Szwemińska W-MODN

Magdalena Kaczorowska-Kraj PP-P NR 1

Urszula Kopeć PP-P NR 1

Barbara Uhryn PP-P NR 1

2019/02/22 12:15:58