Orzecznictwo

INFORMACJA W SPRAWIE WYDAWANIA ORZECZEŃ
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO ? PEDAGOGICZNEJ NR 1 w ELBLĄGU

Szanowni rodzice, prawni opiekunowie lub pełnoletni uczniowie

Jeżeli ubiegacie się o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomaganiu rozwoju (w przypadku stwierdzonej u dziecka niepełnosprawności) lub orzeczenia o potrzebie: indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania (w sytuacji, gdy stan zdrowia utrudnia lub uniemożliwia dziecku uczęszczanie do placówki edukacyjnej), a także orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (w przypadku niepełnosprawności ruchowej, w tym afazji, i sensorycznej tj. związanej z nieprawidłowym widzeniem i słyszeniem; niepełnosprawności intelektualnej; autyzmu lub zespołu Aspergera; zagrożenia niedostosowaniem społecznym i niedostosowania społecznego) lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (w sytuacji stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności intelektualnej głębokiego stopnia), to postępujcie według następującej instrukcji:

 1. Dokładnie wypełnijcie właściwy wniosek (druk do pobrania w poradni lub na stronie internetowej www.ppp1@elblag.pl). W sytuacji, gdy ubiegacie się Państwo zarówno o kształcenie specjalne i nauczanie indywidualne czy opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, należy złożyć odrębne wnioski.
 2. Złóżcie pisemny wniosek (osobiście lub listownie) w sekretariacie poradni lub u specjalistów poradni współpracujących z placówką edukacyjną, do której uczęszcza bądź należy (zgodnie z rejonizacją) wasze dziecko.
 3. Do wniosku koniecznie dołączcie dokumenty będące jego uzasadnieniem tj.:
  • zaświadczenie lekarskie (odpowiedni druk dostępny w sekretariacie poradni lub na stronie www.ppp1@elblag.pl) wskazujące na nieprawidłowy stan zdrowia, a w przypadku indywidualnego nauczania i indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zaświadczenie stwierdzające, iż stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w okresie nie krótszym niż 30 dni,

   Jeżeli indywidualne nauczanie dotyczy ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie (np.: technikum, zasadnicza szkoła zawodowa) zwróćcie uwagę na konieczność uzupełnienia zaświadczenia lekarskiego o opinię lekarza medycyny pracy (część III druku),

   Uwaga: Zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane w przypadku niepełnosprawności intelektualnej, zagrożenia niedostosowaniem społecznym i niedostosowania społecznego.

  • wyniki obserwacji, badań psychologicznych, pedagogicznych, lekarskich,
  • opinie innych specjalistów.

   W celu uzyskania informacji o procesie dydaktycznym i wychowawczym istotna dla zespołu będzie również opinia ze szkoły (odpowiedni druk dostępny w sekretariacie poradni lub na stronie www.ppp1@elblag.pl). Proszę pamiętać, iż poradnia ma prawo zasięgnąć opinii nauczycieli o problemach dydaktycznych i wychowawczych dotyczących dziecka/ucznia.

 4. Jeżeli złożone przez Państwa dokumenty pozwolą na zajęcie stanowiska w sprawie, o którą się ubiegacie zostaniecie Państwo niezwłocznie powiadomieni o terminie posiedzenia zespołu orzekającego. Posiedzenia zespołu odbywają się w miarę potrzeb w czwartki od godziny 8.00. Możecie Państwo wziąć w nim udział i przedstawić swoje stanowisko. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji zostaniecie Państwo zobligowani do jej dostarczenia (w terminie nieprzekraczającym 14 dni). Jeżeli konieczne będzie dokonanie specjalistycznej diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej zostanie ona przeprowadzona na terenie PPP Nr 1 w Elblągu, zgodnie z ustalonym i przekazanym Państwu terminem.
 5. Od wydanego przez poradnię orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Kuratora Oświaty w Olsztynie, za pośrednictwem zespołu orzekającego, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Podstawa prawna: § 6 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno ? pedagogicznych (Dz.U.173, poz.1072)