Wspomaganie Przedszkoli Szkół i Placówek

WSPOMAGANIE PRACY PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK w świetle przepisów prawa

(Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199)

Jednym z zadań poradni psychologiczno ? pedagogicznych jest wspomaganie pracy przedszkoli, szkół i placówek.

Wspomaganie polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:

 1. wynikającym z kierunków realizacji oświatowej państwa,
 2.  wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej;
 3. realizacji podstaw programowych;
 4. rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
 5. analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów;
 6. potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z ewaluacji;
 7. innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:

 1. pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
 2. ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
 3. zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
 4. wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

 

ZASADY ORGANIZACJI WSPARCIA PRZEDSZKOLA, SZKOŁY, PLACÓWKI PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO ? PEDAGOGICZNĄ NR 1 W ELBLĄGU

 1. Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna Nr 1 w Elblągu zapewnia pomoc psychologiczno ? pedagogiczną w oparciu o zasadę dobrowolności. W związku z tym ubieganie się o wsparcie następuje na pisemny wniosek o zainteresowaniu tą formą wsparcia złożony przez przedszkole, szkołę lub placówkę, zwanych dalej placówką, w którym wyrażona jest potrzeba wsparcia i wola doskonalenia jakości pracy ? wzór wniosek placówki o zapewnienie wsparcia (w zakładce: dokumenty do pobrania)
 2. Pomoc w diagnozowaniu potrzeb placówki przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną polega na: wstępnym rozpoznaniu przez zespół reprezentujący poradnię stanu placówki wnioskującej o wspomaganie w oparciu o dostępne informacje (wyniki ewaluacji zewnętrznej, wewnętrznej, wyniki egzaminów/ sprawdzianów, wgląd w ogólnodostępne dane na temat placówki); zgromadzeniu informacji o potrzebach placówki w toku spotkań z dyrektorem, radą pedagogiczną oraz zespołem wyłonionym spośród rady pedagogicznej; pomocy w wyłonieniu obszarów lub zagadnień, w odniesieniu do których placówka podejmie działania prorozwojowe, przy czym przez pomoc rozumie się współdziałanie z placówką, która jest aktywna i bierze odpowiedzialność za mającą nastąpić w jej funkcjonowaniu zmianę.
 3. Ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb placówki polega na ustaleniu we współpracy z osobą/ osobami reprezentującymi placówkę harmonogramu działań wspomagających w odniesieniu do ustalonego obszaru/obszarów lub zagadnień wymagających wsparcia, uwzględniającego w szczególności terminy realizacji tych działań.
 4.  Zaplanowanie form wspomagania i ich realizacja uwzględnia zasadę, w myśl której: wsparcie w formie działań bezpośrednich poradnia zapewnia w odniesieniu do problemów z obszaru pomocy psychologiczno ? pedagogicznej korzystając z własnej oferty przygotowanej na dany rok szkolny oraz z posiadanych zasobów merytorycznych; działania merytoryczne realizowane przez poradnię są nieodpłatne, w sytuacjach generujących dodatkowe koszty ponosi je placówka objęta wspomaganiem; w odniesieniu do innych problemów, w zakresie których poradnia nie specjalizuje się, pomoc placówce polega na ukierunkowaniu jej w poszukiwaniu wartościowych form wsparcia.
 5. Wspólna ocena efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania polega na rozpoznaniu przydatności zapewnionego wspomagania dla praktyki placówki, w tym na zdefiniowaniu zmian, które nastąpiły w efekcie zapewnionego wsparcia.
 6. Dla zapewnienia sprawności działań placówka wskazuje osobę (nauczyciela) koordynującą w tej placówce działania przyjęte w procesie wspomagania.
 7. Wszelkie wzory dokumentów (harmonogram działań, pisma do instytucji, ankiety zastosowane w procesie gromadzenia danych, wzorce wniosków) mają jedynie charakter pomocniczy, ich ostateczny kształt zależy od placówki zainteresowanej wsparciem.