OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ Nr 1 w ELBLĄGU

na rok szkolny 2018/2019

 

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Nr 1, jako poradnia publiczna, obejmuje swoją opieką dzieci i młodzież z miasta Elbląga i powiatu elbląskiego. Korzystanie z naszych usług jest nieodpłatne i dobrowolne.

Oferta jest odpowiedzią na oczekiwania placówek wobec Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 (zawarte w przesłanych na początku września 2018r. „Kartach oczekiwań”) oraz potrzeby środowiska lokalnego.

 

Poradnia udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

 • dzieciom, od momentu urodzenia,
 • młodzieży, w tym także w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
 • rodzicom i nauczycielom w zakresie pomocy związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

 

Poradnia wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty.

Poradnia realizuje zadania w szczególności poprzez prowadzenie działalności diagnostycznej, konsultacyjnej, terapeutycznej, doradczej, mediacyjnej, interwencyjnej, profilaktycznej i informacyjnej.

 

DIAGNOZA:

Diagnozowanie dzieci i młodzieży prowadzone jest w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

 

Oferujemy przeprowadzenie :

 • diagnozy psychologicznej;
 • diagnozy pedagogicznej;
 • diagnozy logopedycznej;
 • diagnozy z zakresu doradztwa zawodowego;
 • badań przesiewowych programem „Słyszę”, „Widzę”.

Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest :

 • objęcie dzieci i młodzieży oraz rodziców pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 • wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami,
 • wydanie opinii w różnych sprawach,
 • wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju w celu podjęcia działań pobudzających rozwój psychoruchowy i społeczny dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia edukacji szkolnej,
 • wydanie orzeczenia o potrzebie:
 1. kształcenia specjalnego dla uczniów, słuchaczy i wychowanków:
  • niesłyszących i słabo słyszących,
  • niewidomych i słabo widzących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  • zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  • niedostosowanych społecznie;
 2. zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (indywidualnych lub zespołowych);
 3. indywidualnego nauczania dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
 4. indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO – WSPIERAJĄCE:

Poradnia realizuje zadania profilaktyczne oraz wspierające wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspierające nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

Zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli. Mają charakter psychoedukacyjny i mogą być realizowane w formie: prelekcji, warsztatów, zajęć otwartych, spotkań polegających na wymianie doświadczeń.

Adresaci zajęć:

 • dzieci w wieku od 0 do rozpoczęcia edukacji szkolnej:
 • Stymulowanie rozwoju mowy dzieci od 0-6 roku życia.
 • Doskonalenie rozwoju społeczno-emocjonalnego dla dzieci 5-6 letnich.
 • „Duże sprawy w małych głowach – wychowanie do nauczania włączającego”  (dzieci  przedszkolne).
 • Rozwijanie kreatywności i innowacyjności – dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Radzenie sobie z emocjami (rozwiązywanie konfliktów).
 • Umiejętność porozumiewania się, rozwijania umiejętności zachowań asertywnych.
 • Rozpoznawanie swoich mocnych stron, zasobów, kształtowania poczucia własnej wartości.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.
 • uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjalnej:
 • „Duże sprawy w małych głowach – wychowanie do nauczania włączającego”.
 • Zajęcia integracyjno-adaptacyjne „Adaptacja w nowym środowisku” dla uczniów klas I.
 • Podnoszenie umiejętności uczenia się (techniki skutecznego uczenia się; kształtowanie motywacji wewnętrznej).
 • Rozwijanie kreatywności i innowacyjności – praca z uczniem zdolnym.
 • Radzenie sobie z emocjami (rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem),
 • Umiejętność porozumiewania się, rozwijania umiejętności zachowań asertywnych.
 • Specyfika wieku dorastania z uwzględnieniem rozwoju psychoseksualnego.
 • Profilaktyka uzależnień (środki psychoaktywne, internet), cyberprzemoc.
 • Rozpoznawanie swoich mocnych stron, zasobów, kształtowania poczucia własnej wartości.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.
 • Zagrożenia manipulacyjne związane z wpływem mediów.
 • Trening umiejętności społecznych dzieci z klas starszych SP z diagnozą zespołu Aspergera.
 • Rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań uczniów, umiejętności planowania kariery edukacyjno – zawodowej i podejmowania decyzji.
 • Zapoznanie z rynkiem edukacyjnym, światem zawodów i rynkiem pracy – uczenie się przez całe życie.
 • W ramach innowacji pedagogicznej będą realizowane zajęcia „Magia pamięci i koncentracji” trening funkcji poznawczych z wykorzystaniem metody EEG Biofeedback oraz elementów terapii pedagogicznej (na terenie Gminnej SP w Gronowie Górnym).
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych:
 • Zajęcia integracyjno-adaptacyjne „Adaptacja w nowym środowisku” dla uczniów klas I.
 • Podnoszenie umiejętności uczenia się (techniki skutecznego uczenia się; kształtowanie motywacji wewnętrznej).
 • Rozwijanie kreatywności i innowacyjności – praca z uczniem zdolnym.
 • Radzenie sobie z emocjami (rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem).
 • Zajęcia warsztatowe wg programu „Nie daj się depresji” w ZST (kl. I).
 • Umiejętność porozumiewania się, rozwijanie umiejętności zachowań asertywnych.
 • Specyfika wieku dorastania z uwzględnieniem rozwoju psychoseksualnego.
 • Profilaktyka uzależnień (środki psychoaktywne, internet), cyberprzemoc.
 • Rozpoznawania swoich mocnych stron, zasobów, kształtowania poczucia własnej wartości.
 • Rozwijania umiejętności współpracy w grupie.
 • Zagrożenia manipulacyjne związane z wpływem mediów.
 • Coaching kariery dla uczniów szkół średnich.
 • Rozpoznawanie i rozwijania zainteresowań uczniów, umiejętności planowania kariery edukacyjno – zawodowej i podejmowania decyzji.
 • Zapoznanie z rynkiem edukacyjnym, światem zawodów i rynkiem pracy – uczenie się przez całe życie.
 • Nauczyciele:
 • Zadania nauczycieli w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego.
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (deficyty rozwojowe, specyficzne trudności w uczeniu się, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność, choroby przewlekłe, uczniowie zdolni).
 • Udzielanie pozytywnego wsparcia uczniom, kształtowanie motywacji wewnętrznej.
 • Style uczenia się – metody usprawniające umiejętności nabywania nowych wiadomości.
 • Radzenie sobie z wypaleniem zawodowym.
 • Interpretacja opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnię.
 • Aktywizujące metody i techniki uczenia się.
 • Rozwijanie umiejętności zachowań asertywnych wobec uczniów i rodziców. Budowanie prawidłowych relacji.
 • Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi w diagnozie szkolnej dokonywanej przez nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych.

Dodatkowe wsparcie nauczyciele będą mogli uzyskać uczestnicząc w:

 • Sieci współpracy i samokształcenia dla psychologów i pedagogów szkolnych.
 • Sieci doradców zawodowych szkół podstawowych – doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego.
 • Grupowej superwizji wewnętrznej dla psychologów i pedagogów szkolnych.
 • Grupie wsparcia dla nauczycieli uczniów niepełnosprawnych.
 • Rodzice:
 • Wspieranie dziecka z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami psychicznymi.
 • Wdrażanie dziecka do obowiązków szkolnych, budowania motywacji wewnętrznej oraz wspierania dziecka w procesie edukacji.
 • Pomoc dziecku w adaptacji do nowych warunków środowiskowych.
 • Rozpoznawanie potrzeb dziecka na poszczególnych etapach rozwojowych.
 • Zagrożenia jakich doświadcza dziecko w trudnym procesie dorastania.

 

Dodatkowo rodzice mogą podnieść kompetencje i umiejętności wychowawcze korzystając z:

 • Udziału w programie „Szkoła dla rodziców”.
 • Wsparcia kompetencji wychowawczych metodą wideo-treningu komunikacji VIT.
 • Coachingu – rozwoju umiejętności wychowawczych.
 • Uczestnictwa w grupie wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem i zaburzeniami lękowymi.

 

TERAPIA:

Psychologiczna:

 • Indywidualna terapia psychologiczna.
 • Psychoterapia indywidualna młodzieży i osób dorosłych (rodzice, nauczyciele, wychowawcy placówek oświatowych).
 • Terapia grupowa osób lękowych.
 • Psychoterapia rodzin.
 • Terapia relacyjna, mediacje.
 • Terapia zaburzeń seksualnych uczniów pełnoletnich.

Pedagogiczna

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci i młodzieży.
 • Zajęcia korekcyjno –kompensacyjne dla uczniów kl. I-III wg programu edukacyjno-terapeutycznego „Ortograffiti  z  Bratkiem”.
 • Terapia pedagogiczna dla uczniów klas IV-VI wg programu edukacyjno terapeutycznego „Ortograffiti”.
 • Zajęcia dla uczniów kl. IV-VI doskonalące poprawność ortograficzną metodą „Nauka mimo woli”.
 • Terapia pedagogiczna dla uczniów kl. IV-VI wg programu „Matematyka bez trudności”.
 • Diagnoza i terapia metodą EEG Biofeedback dla dzieci i młodzieży.
 • Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży usprawniająca funkcje poznawcze za pomocą MLE – uczenia się przez mediację metodą IE Feuersteina (Instrumental Enrichment).
 • Terapia pedagogiczna dla ucz. Kl. IV-VIII doskonaląca umiejętność pracy z tekstem metodą Antares.
 • Terapia Metodą Warnkego: trening przetwarzania spostrzeżeń słuchowych (od 6r.ż.), trening lateralny.
 • Terapia pedagogiczna z elementami logopedii.
 • Terapia pedagogiczna z elementami terapii ręki oraz kinezjologii edukacyjnej.
 • Kinezjologiczny system kształcenia – „Edukacja przez ruch” (5-6- latki).

Logopedyczna

 • Indywidualna terapia dla dzieci z wadami mowy (seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, opóźniony rozwój mowy, dzieci z rozszczepem, alalie, wada słuchu, SLI).
 • Grupowa terapia dla dzieci jąkających się, wzbogacona o elementy terapii osób lękowych.
 • Terapia prowadzona przez neurologopedę dla dzieci i młodzieży z problemami neurologicznymi (afazje, urazy, guzy, krwiaki mózgu).

Socjoterapia

 • Socjoterapia dla dzieci ze szkół
 • Zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne.

 

INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM:

 • Zajęcia stymulujące rozwój językowy.
 • Superwizje dla psychoterapeutów.

 

PORADNIA OFERUJE RÓWNIEŻ:

 • Indywidualne porady, konsultacje, rozmowy indywidualne, spotkania instruktażowe.
 • Dyżury dla rodziców, uczniów i nauczycieli na terenie przedszkoli, szkół i placówek.
 • Udział w posiedzeniach i szkoleniach rad pedagogicznych w placówkach bazowych.
 • Udział w zespołach powołanych przez dyrektorów placówek w ramach wsparcia ucznia o specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 • Interwencje w sytuacjach kryzysowych.
 • Dyżury specjalistów na terenie poradni ,,Soboty Zaufania” – harmonogram na stronie internetowej placówki.
 • Konsultacje i porady psychoseksuologiczne o problematyce seksualnej, tożsamości płciowej i uzależnień.

 

Z informacjami na temat aktualnie realizowanych innowacji pedagogicznych zgodnych z kierunkami polityki oświatowej państwa oraz potrzebami środowiska lokalnego, można zapoznać się na stronie poradni ppp1.elblag.pl zakładka INNOWACJE.

Ofertę na podstawie działań prowadzonych przez pracowników pedagogicznych. opracowały: mgr Katarzyna Truszkowska oraz mgr Jolanta Szczygieł,