OFERTA

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ Nr 1 w ELBLĄGU

na rok szkolny 2022/2023

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Nr 1, jako poradnia publiczna, obejmuje swoją opieką dzieci i młodzież z miasta Elbląga i powiatu elbląskiego. Korzystanie z naszych usług jest nieodpłatne i dobrowolne.

Oferta jest odpowiedzią na oczekiwania placówek wobec Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 (zawarte w przesłanych na początku września 2022r. „Kartach działań wspierających”) oraz potrzeby środowiska lokalnego.

Poradnia udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

 • dzieciom, od momentu urodzenia,
 • młodzieży, w tym także w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
 • rodzicom i nauczycielom w zakresie pomocy związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Poradnia wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty.

Poradnia realizuje zadania w szczególności poprzez prowadzenie działalności diagnostycznej, konsultacyjnej, terapeutycznej, doradczej, mediacyjnej, interwencyjnej, profilaktycznej i informacyjnej.

 1. DIAGNOZA:

Diagnozowanie dzieci i młodzieży prowadzone jest w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu (jako diagnoza pogłębiona po dokonanym rozpoznaniu problemów dzieci/uczniów przez przedszkole/szkołę/placówkę i zastosowanych formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej).

Oferujemy przeprowadzenie :

 • diagnozy psychologicznej;
 • diagnozy pedagogicznej;
 • diagnozy logopedycznej;
 • diagnozy z zakresu doradztwa zawodowego;
 • diagnozy przetwarzania słuchowego – Badanie Neuroflow
 • badań przesiewowych programem „Słyszę”, „Widzę”.

Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest :

 • objęcie dzieci i młodzieży oraz rodziców pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 • wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami;
 • wydanie opinii w sprawach:
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej Odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia
  do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 • objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce
 • specyficznych trudności w uczeniu się
 • zezwolenia na spełnianie przez dziecko w wieku 5 lat obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
 • innych, niż wyżej wymienione, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
 1. PORADNIA WYDAJE, NA PISEMNY WNIOSEK RODZICA ALBO PEŁNOLETNIEGO UCZNIA, INFORMACJĘ O WYNIKACH DIAGNOZY, O PRZEBIEGU PROCESU TERAPEUTYCZNEGO.

III. W PORADNI DZIAŁAJĄ ZESPOŁY ORZEKAJĄCE, KTÓRE WYDAJĄ:

 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży:
 • niesłyszących i słabo słyszących,
 • niewidomych słabo widzących,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • niedostosowanych społecznie.
 • zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (indywidualnych i zespołowych);
 • indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
 • indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej
 1. b) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu podjęcia działań pobudzających rozwój psychoruchowy i społeczny od chwili wykrycia niepełnosprawności do ukończenia edukacji przedszkolnej.
 2. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO – WSPIERAJĄCE

Poradnia realizuje zadania profilaktyczne oraz wspierające wychowawczą
i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspierając nauczycieli
w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego.

Zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli mają charakter psychoedukacyjny i mogą być realizowane w formie: prelekcji , warsztatów, zajęć otwartych, spotkań polegających na wymianie doświadczeń.

Adresaci:

Dzieci w wieku od 0 do rozpoczęcia edukacji szkolnej:

 • stymulowanie rozwoju mowy dzieci od 0-6 roku życia;
 • doskonalenia rozwoju społeczno-emocjonalnego dla dzieci 5-6 letnich;
 • rozwijanie kreatywności i innowacyjności –dzieci w wieku przedszkolnym;
 • radzenie sobie z emocjami-rozwiązywanie konfliktów;.
 • rozpoznawane swoich mocnych stron, zasobów, kształtowania poczucia własnej wartości;
 • rozwijanie kreatywności i innowacyjności – dzieci w wieku przedszkolnym;
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;
 • kształtowanie postaw tolerancji, zrozumienia i akceptacji rówieśników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „Bliżej do zrozumienia i akceptacji. Wychowanie do edukacji włączającej”;

 Uczniowie szkół podstawowych :

 • kształtowanie postaw tolerancji, zrozumienia i akceptacji rówieśników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „Bliżej do zrozumienia i akceptacji. Wychowanie do edukacji włączającej”;
 • zajęcia integracyjno-adaptacyjne „Adaptacja w nowym środowisku” dla uczniów klas I;
 • podnoszenia umiejętności uczenia się (techniki skutecznego uczenia się; kształtowanie motywacji wewnętrznej);
 • zajęcia wg programu „Młody mistrz – uczę się uczyć” dla uczniów kl. IV-VI;
 • rozwijanie kreatywności i innowacyjności –dzieci w wieku wczesnoszkolnym; praca z uczniem zdolnym;
 • kształtowanie umiejętności prospołecznych dla dzieci i młodzieży szkolnej m.in. umiejętności porozumiewania się, rozwijania umiejętności zachowań asertywnych, radzenia sobie z emocjami, itp.;
 • zagrożenia związane z korzystaniem z nowoczesnej technologii- uzależnienia, uleganie manipulacjom, cyberprzemoc;
 • profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych;
 • rozpoznawanie swoich mocnych stron, zasobów, kształtowanie poczucia własnej wartości;
 • rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów;
 • kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych uczniów w tym umiejętności planowania kariery edukacyjno – zawodowej;
 • zapoznawanie z rynkiem edukacyjnym, światem zawodów i rynkiem pracy – w podejściu uczenia się przez całe życie;

 Uczniowie szkół ponadpodstawowych:

 • zajęcia integracyjno-adaptacyjne „Adaptacja w nowym środowisku”  dla uczniów klas I.
 • podnoszenie umiejętności uczenia się (techniki skutecznego uczenia się; kształtowanie motywacji wewnętrznej);
 • kształtowanie umiejętności prospołecznych dla dzieci i młodzieży szkolnej m.in. umiejętności porozumiewania się, rozwijania umiejętności zachowań asertywnych, radzenia sobie z emocjami, itp.;
 • zagrożenia związane z korzystaniem z nowoczesnej technologii- uzależnienia, uleganie manipulacjom związanymi z wpływem mediów, cyberprzemoc;
 • profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych;
 • rozpoznawanie swoich mocnych stron, zasobów, kształtowania poczucia własnej wartości;
 • coaching kariery dla uczniów szkół średnich;
 • rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów;
 • kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych uczniów w tym umiejętności planowania kariery edukacyjno – zawodowej;
 • zapoznawanie z rynkiem edukacyjnym, światem zawodów i rynkiem pracy – w podejściu uczenia się przez całe życie

Nauczyciele:

 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego;
 • praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (deficyty rozwojowe, specyficzne trudności w uczeniu się, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność, choroby przewlekłe, uczniowie zdolni);
 • interpretacja opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnię;
 • style uczenia się, aktywizujące metody i techniki uczenia się;
 • rozwijanie umiejętności i zachowań asertywnych wobec uczniów i rodziców. Budowanie prawidłowych relacji;
 • zagrożenia związane z korzystaniem z nowoczesnej technologii- uzależnienia, uleganie manipulacjom związanymi z wpływem mediów, cyberprzemoc;
 • wspieranie nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego;
 • rola nauczyciela w procesie podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych przez młodzież;

Dodatkowe wsparcie nauczyciele będą mogli uzyskać uczestnicząc w:

 • sieci współpracy i samokształcenia dla psychologów i pedagogów szkolnych;
 • sieci współpracy i samokształcenia dla logopedów
 • sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli uczniów z różnymi niepełnosprawnościami  ze szkół ogólnodostępnych – edukacja włączająca;
 • sieci współpracy samokształcenia dla terapeutów pedagogicznych.

Rodzice:

 • wspieranie dziecka z problemami emocjonalnymi, z zaburzeniami psychicznymi;
 • wdrażanie dziecka do obowiązków szkolnych, budowania motywacji wewnętrznej oraz wspierania dziecka w procesie edukacji;
 • pomoc dziecku w adaptacji do nowych warunków środowiskowych;
 • rozpoznawanie potrzeb dziecka na poszczególnych etapach rozwojowych;
 • zagrożenia jakich doświadcza dziecko w trudnym procesie dorastania;
 • zagrożenia związane z korzystaniem z nowoczesnej technologii- uzależnienia, uleganie manipulacjom związanymi z wpływem mediów, cyberprzemoc;
 • wspieranie dzieci i młodzieży w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych.

Dodatkowo rodzice mogą podnieść kompetencje i umiejętności wychowawcze korzystając                     z:

 • wsparcia kompetencji wychowawczych metodą wideo-treningu komunikacji VIT ;
 • coachingu – rozwoju umiejętności wychowawczych;
 • uczestnictwa w zajęciach wspierających umiejętności wychowawcze.
 1. TERAPIA

Psychologiczna

 • Psychoterapia indywidualna młodzieży i osób dorosłych (rodzice, nauczyciele, wychowawcy placówek oświatowych).
 • Psychoterapia rodzin.
 • Terapia relacyjna,
 • Wsparcie psychologiczne- osoby w kryzysie( między innymi samobójstwo, śmierć, katastrofa, rozwód).

Pedagogiczna

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci i młodzieży
 • Terapia pedagogiczna dla uczniów klas IV-VII wg programu edukacyjno terapeutycznego „Ortograffiti”
 • Zajęcia dla uczniów kl. IV-VI doskonalące poprawność ortograficzną metodą „Nauka mimo woli”
 • Terapia pedagogiczna dla uczniów kl. IV-VI wg programu „Matematyka bez trudności”.
 • Młody mistrz-uczę się uczyć dla uczniów kl. IV-VI.
 • Terapia pedagogiczna  z elementami logopedii
 • Terapia pedagogiczna z elementami terapii ręki oraz kinezjologii edukacyjnej
 • Kinezjologiczny system kształcenia – „Edukacja przez ruch” (5-6- latki)

Logopedyczna

 • Indywidualna terapia dla dzieci z wadami mowy (seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, opóźniony rozwój mowy, dzieci z rozszczepem, alalie, wada słuchu,
 • Grupowa terapia dla dzieci jąkających się.
 • Terapia prowadzona przez neurologopedę dla dzieci i młodzieży z problemami neurologicznymi (afazje, urazy, guzy, krwiaki mózgu).
 • Grupowe zajęcia dla dzieci 3-letnich ,,Słyszę i mówię”
 1. INNE DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE:
 • Diagnoza i terapia metodą EEG Biofeedback dla dzieci i młodzieży.
 • Terapia Metodą Warnkego: trening przetwarzania spostrzeżeń słuchowych

(od 6 r. ż.), trening lateralny

VII. PORADNIA OFERUJE RÓWNIEŻ:

 • indywidualne porady, konsultacje, spotkania instruktażowe;
 • spotkania mediacyjne w sytuacjach konfliktowych;
 • dyżury dla rodziców, uczniów i nauczycieli na terenie przedszkoli, szkół i placówek;
 • udział w posiedzeniach i szkoleniach rad pedagogicznych w placówkach bazowych;
 • udział w zespołach powołanych przez dyrektorów placówek w ramach wsparcia ucznia o specjalnych potrzeb edukacyjnych;
 • interwencje w sytuacjach kryzysowych;

VIII. PONADTO PORADNIA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO – SZKOLENIOWĄ POPRZEZ:

 • udział w targach edukacyjno-zawodowych;
 • udział w festynach i wydarzeniach miejskich, ogólnopolskich;
 • w ramach Paktu dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego;
 • seminariach tematycznych,
 • informacje zamieszczane w internecie na stronie PPP oraz facebooku

 W ciągu całego roku szkolnego Poradnia realizuje innowacje pedagogiczne zgodnie z zadaniami priorytetowymi polityki oświatowej Państwa oraz potrzebami środowiska lokalnego.

 Oferta uwzględnia propozycje wszystkich członków Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Elblągu.

 Opracowały: mgr Katarzyna Chadaj, mgr Katarzyna Truszkowska, mgr Jolanta Szczygieł.

Zatwierdziła

Barbara Uhryn

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Elblagu

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ Nr 1 w ELBLĄGU
na rok szkolny 2021/2022

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1, jako poradnia publiczna, obejmuje swoją opieką dzieci i młodzież z miasta Elbląga i powiatu elbląskiego. Korzystanie z naszych usług jest nieodpłatne i dobrowolne.

Oferta jest odpowiedzią na oczekiwania placówek wobec Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 zawarte w przesłanych na początku września 2021 r. „Kartach oczekiwań” oraz określone
w inny sposób potrzeby środowiska lokalnego.

Poradnia udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

 • dzieciom, od momentu urodzenia,
 • młodzieży, w tym także w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
 • rodzicom i nauczycielom w zakresie pomocy związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Poradnia wspiera przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty.

Poradnia realizuje zadania w szczególności poprzez prowadzenie działalności diagnostycznej, konsultacyjnej, terapeutycznej, doradczej, mediacyjnej, interwencyjnej, profilaktycznej
i informacyjnej.

I. DIAGNOZA.

Diagnozowanie dzieci i młodzieży prowadzone jest w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci
i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu (jako diagnoza pogłębiona
po dokonanym rozpoznaniu problemów dzieci/uczniów przez przedszkole/szkołę/placówkę
i zastosowanych formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej).

Oferujemy przeprowadzenie:

 • diagnozy psychologicznej;
 • diagnozy pedagogicznej;
 • diagnozy logopedycznej;
 • diagnozy z zakresu doradztwa zawodowego;
 • diagnozy przetwarzania słuchowego – badanie Neuroflow (na podstawie diagnozy psychopedagogicznej przeprowadzonej w Poradni);
 • badań przesiewowych mowy i języka w wieku przedszkolnym;
 • badań przesiewowych programem „Słyszę”, „Widzę”;
 • badań przesiewowych dla uczniów o specyficznych trudnościach w nauce. 

Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest:

 1. objęcie dzieci i młodzieży oraz rodziców pomocą psychologiczno – pedagogiczną;
 2. wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami;
 3. wydanie opinii w sprawach:
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej;
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego;
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia;
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej;
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu;
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
 • objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu;
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole lub placówce;
 • specyficznych trudności w uczeniu się;
 • zezwolenia na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
 • innych, niż wyżej wymienione, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

 II. PORADNIA WYDAJE NA PISEMNY WNIOSEK RODZICA ALBO PEŁNOLETNIEGO UCZNIA, INFORMACJĘ O WYNIKACH DIAGNOZY, O PRZEBIEGU           PROCESU TERAPEUTYCZNEGO.

III. W PORADNI DZIAŁAJĄ ZESPOŁY ORZEKAJĄCE, KTÓRE WYDAJĄ:

 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży:
 • niesłyszących i słabo słyszących,
 • niewidomych i słabo widzących,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • niedostosowanych społecznie,
 • zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (indywidualnych i zespołowych),
 • indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 • indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,

2. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu podjęcia działań pobudzających rozwój psychoruchowy i społeczny od chwili wykrycia niepełnosprawności do ukończenia edukacji przedszkolnej.

IV. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO – WSPIERAJĄCE.

Poradnia realizuje zadania profilaktyczne oraz wspierające wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspierając nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego.

Zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli mają charakter psychoedukacyjny i mogą być realizowane w formie: prelekcji, warsztatów, zajęć otwartych, spotkań polegających na wymianie doświadczeń.

ADRESACI:

Dzieci w wieku od 0 do rozpoczęcia edukacji szkolnej:

 • stymulowanie rozwoju mowy dzieci od 0 – 6 roku życia;
 • doskonalenia rozwoju społeczno – emocjonalnego dla dzieci 5 – 6 letnich;
 • program rozwoju psychoruchowego dzieci przedszkolne;
 • rozwijanie kreatywności i innowacyjności – dzieci w wieku przedszkolnym;
 • radzenie sobie z emocjami (rozpoznawanie i wyrażanie uczuć, rozwiązywanie konfliktów);
 • rozwijanie umiejętności porozumiewania się i ćwiczenia zachowań asertywnych;
 • rozpoznawane swoich mocnych stron, zasobów, kształtowania poczucia własnej wartości;
 • rozwijanie kreatywności i innowacyjności – dzieci w wieku przedszkolnym;
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;
 • kształtowanie postaw tolerancji, zrozumienia i akceptacji rówieśników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „Bliżej do zrozumienia i akceptacji”.

Uczniowie szkół podstawowych:

 • zajęcia integracyjno – adaptacyjne „Adaptacja w nowym środowisku” dla uczniów klas I;
 • podnoszenia umiejętności uczenia się (techniki skutecznego uczenia się; kształtowanie motywacji wewnętrznej);
 • zajęcia wg programu „Młody mistrz – uczę się uczyć” dla uczniów kl. IV – VI;
 • rozwijanie kreatywności i innowacyjności – praca z uczniem zdolnym;
 • kształtowanie umiejętności prospołecznych dla dzieci i młodzieży szkolnej m.in. umiejętności porozumiewania się, rozwijania umiejętności zachowań asertywnych, radzenia sobie
  z emocjami, itp.;
 • specyfika wieku dorastania z uwzględnieniem rozwoju psychoseksualnego;
 • zagrożenia związane z korzystaniem z nowoczesnej technologii – uzależnienia, uleganie manipulacjom, cyberprzemoc;
 • profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych;
 • rozpoznawanie swoich mocnych stron, zasobów, kształtowanie poczucia własnej wartości;
 • Akademia Emocji we współpracy z EUH – E;
 • „Wrzuć na luz” – zajęcia antystresowe i antylękowe (uczniowie kl. VIII);
 • realizowanie celów Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 w zakresie rozwijania
  i wdrażania efektywnego doradztwa zawodowego dzieci i młodzieży poprzez: rozpoznawanie
  i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów; kształtowanie kompetencji osobistych
  i społecznych uczniów w tym umiejętności planowania kariery edukacyjno – zawodowej; zapoznawanie z rynkiem edukacyjnym, światem zawodów i rynkiem pracy – w podejściu uczenia się przez całe życie.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych:

 • zajęcia integracyjno – adaptacyjne „Adaptacja w nowym środowisku” dla uczniów klas I,
 • motywowanie do nauki, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem, asertywność,
 • podnoszenie umiejętności uczenia się (techniki skutecznego uczenia się; kształtowanie motywacji wewnętrznej),
 • rozwijanie kreatywności i innowacyjności – praca z uczniem zdolnym,
 • kształtowanie umiejętności prospołecznych młodzieży in. umiejętności porozumiewania się, rozwijania umiejętności zachowań asertywnych, radzenia sobie z emocjami, itp.,
 • Akademia Emocji we współpracy z EUH – E,
 • zajęcia warsztatowe wg programu „Nie daj się depresji”,
 • specyfika wieku dorastania z uwzględnieniem rozwoju psychoseksualnego,
 • zagrożenia związane z korzystaniem z nowoczesnej technologii – uzależnienia, uleganie manipulacjom związanymi z wpływem mediów, cyberprzemoc,
 • profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych,
 • rozpoznawanie swoich mocnych stron, zasobów, kształtowania poczucia własnej wartości,
 • „Egzamin z dojrzałości emocjonalnej” – zajęcia wspomagające nabywanie dojrzałości emocjonalnej,
 • realizowanie celów Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 w zakresie rozwijania
  i wdrażania efektywnego doradztwa zawodowego dzieci i młodzieży poprzez: coaching kariery dla uczniów szkół średnich; rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów; kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych uczniów w tym umiejętności planowania kariery edukacyjno – zawodowej; zapoznawanie z rynkiem edukacyjnym, światem zawodów
  i rynkiem pracy – w podejściu uczenia się przez całe życie.

Nauczyciele:

 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego;
 • praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (deficyty rozwojowe, specyficzne trudności w uczeniu się, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność, choroby przewlekłe, uczniowie zdolni);
 • radzenie sobie z wypaleniem zawodowy;
 • interpretacja opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnię;
 • style uczenia się, aktywizujące metody i techniki uczenia się;
 • rozwijanie umiejętności i zachowań asertywnych wobec uczniów i rodziców. Budowanie prawidłowych relacji;
 • zagrożenia związane z korzystaniem z nowoczesnej technologii – uzależnienia, uleganie manipulacjom związanymi z wpływem mediów, cyberprzemoc;
 • realizowanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 w zakresie przygotowani
  i doskonalenia kadr dla doradztwa zawodowego poprzez: wspieranie nauczycieli szkół
  i przedszkoli w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego i udzielanie pomocy merytorycznej nauczycielom zaangażowanym  w procesie podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych przez młodzież.

Dodatkowe wsparcie nauczyciele będą mogli uzyskać uczestnicząc w:

 • sieć współpracy i samokształcenia dla psychologów i pedagogów szkolnych;
 • sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedszkola;
 • sieć współpracy i samokształcenia dla logopedów;
 • sieć współpracy i samokształcenia dla doradców zawodowych;
 • sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli uczniów z różnymi niepełnosprawnościami  ze szkół ogólnodostępnych – edukacja włączająca;
 • grupowej superwizji wewnętrznej dla psychologów i pedagogów szkolnych.

 Rodzice:

 • wspieranie dziecka z problemami emocjonalnymi, z zaburzeniami psychicznymi;
 • wdrażanie dziecka do obowiązków szkolnych, budowania motywacji wewnętrznej oraz wspierania dziecka w procesie edukacji;
 • pomoc dziecku w adaptacji do nowych warunków środowiskowych;
 • rozpoznawanie potrzeb dziecka na poszczególnych etapach rozwojowych;
 • zagrożenia jakich doświadcza dziecko w trudnym procesie dorastania;
 • zagrożenia związane z korzystaniem z nowoczesnej technologii – uzależnienia, uleganie manipulacjom związanymi z wpływem mediów, cyberprzemoc;
 • realizowanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 w zakresie tworzenia efektywnych mechanizmów informowania o zapotrzebowaniu na zawody, kwalifikacje i umiejętności
  na poziomie krajowym i regionalnym poprzez promowanie i upowszechnianie doradztwa zawodowego wśród rodziców oraz rodziców zaangażowanych w podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych przez młodzież.

Dodatkowo rodzice mogą podnieść kompetencje i umiejętności wychowawcze korzystając z:

 • wsparcia kompetencji wychowawczych metodą wideo – treningu komunikacji VIT ;
 • coachingu – rozwoju umiejętności wychowawczych;
 • uczestnictwa w grupie wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem i zaburzeniami lękowymi;
 • spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców małych dzieci (żłobki, najmłodsze grupy przedszkola) „Edukacja emocjonalna”;
 • spotkań ;„Zanim poprosisz o pomoc” – profilaktyka poprzez edukację;
 • „Akademia świadomego rodzica” – zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

V. TERAPIA:

Psychologiczna:

 • Psychoterapia indywidualna dzieci, młodzieży i osób dorosłych (rodzice, nauczyciele, wychowawcy placówek oświatowych).
 • Terapia rodzinna.
 • Terapia relacyjna.

Pedagogiczna (indywidualna/grupowa):

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci i młodzieży.
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z elementami logopedii dla uczniów kl. 0 – I.
 • Terapia pedagogiczna dla uczniów klas IV – VI wg programu edukacyjno terapeutycznego „Ortograffiti”.
 • Zajęcia dla uczniów kl. IV – VI doskonalące poprawność ortograficzną metodą „Nauka mimo woli”.
 • Terapia pedagogiczna dla uczniów kl. IV – VI wg programu „Matematyka bez trudności”.
 • Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży usprawniająca ich funkcje poznawcze
  za pomocą MLE – uczenia się przez mediację – metodą IE (Instrumental Enrichment), Feuersteina.
 • Terapia pedagogiczna z elementami logopedii (dla uczniów klas starszych IV – VIII).
 • Terapia pedagogiczna z elementami terapii ręki oraz kinezjologii edukacyjnej.
 • Zajęcia grupowe: Kinezjologiczny system kształcenia – „Edukacja przez ruch” (dzieci 5 – 6 – letnie).
 • Grupowa terapia z elementami logopedii „Mówię płynnie, czytam zwinnie” dla ucz. IV – VII.
 • Zajęcia indywidualne z uczniem z dysfunkcją słuchu lub wzroku.

Logopedyczna:

 • Indywidualna terapia dla dzieci z wadami mowy (seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, opóźniony rozwój mowy, dzieci z rozszczepem, alalie, wada słuchu, DLD).
 • Grupowa terapia dla dzieci jąkających się.
 • Terapia prowadzona przez neurologopedę dla dzieci i młodzieży z problemami neurologicznymi (afazje, urazy, guzy, krwiaki mózgu).

 VI. INNE DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE:

 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne dla dzieci nieśmiałych o zaniżonej samoocenie.
 • Diagnostyka i terapia metodą EEG Biofeedback dla dzieci i młodzieży.
 • Terapia Metodą Warnkego: trening przetwarzania spostrzeżeń słuchowych  (od 6 r. ż.), trening lateralny.

 VII. PORADNIA OFERUJE RÓWNIEŻ:

 • indywidualne porady, konsultacje, spotkania instruktażowe;
 • spotkania mediacyjne w sytuacjach konfliktowych;
 • dyżury dla rodziców, uczniów i nauczycieli na terenie przedszkoli, szkół i placówek;
 • udział w posiedzeniach i szkoleniach rad pedagogicznych w placówkach bazowych;
 • udział w zespołach powołanych przez dyrektorów placówek w ramach wsparcia ucznia
  o specjalnych potrzeb edukacyjnych;
 • interwencje w sytuacjach kryzysowych.

VIII. PONADTO PORADNIA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO – SZKOLENIOWĄ POPRZEZ:

 • udział w targach edukacyjno – zawodowych;
 • udział w W – M Dniach Rodziny;
 • udział w festynach i wydarzeniach miejskich, ogólnopolskich;
 • seminariach tematycznych;
 • informacje zamieszczane w internecie na stronie PP – P oraz Facebooku.

W ciągu całego roku szkolnego Poradnia realizuje innowacje pedagogiczne zgodnie z zadaniami priorytetowymi polityki oświatowej Państwa oraz potrzebami środowiska lokalnego.

W sytuacji realizacji nauczania zdalnego poradnia może zaoferować działania w formie:

 • porad i konsultacji on – line,
 • terapii (psychoterapii, terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej) on – line,
 • przygotowywania i przekazywania materiałów profilaktycznych, zestawów ćwiczeń, materiałów informacyjnych np. na stronie www, w wiadomościach mailowych,
 • spotkań na czacie, wideokonferencji (z wykorzystaniem platformy określonej placówki edukacyjnej).

Oferta uwzględnia propozycje  wszystkich członków Rady Pedagogicznej PP – P Nr 1 w Elblągu.

Opracowały:

mgr Katarzyna Chadaj

mgr Magdalena Gliniecka – Rękawik

mgr Jolanta Szczygieł

mgr Katarzyna Truszkowska

 

Zatwierdziła

Dyrektor  Barbara Uhryn

 

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ Nr 1

w ELBLĄGU na rok szkolny 2020/2021

 

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Nr 1, jako poradnia publiczna, obejmuje swoją opieką dzieci i młodzież z miasta Elbląga i powiatu elbląskiego. Korzystanie z naszych usług jest nieodpłatne i dobrowolne.

Oferta jest odpowiedzią na oczekiwania placówek wobec Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 zawarte w przesłanych na początku września 2020 r. „Kartach oczekiwań” oraz określone
w inny sposób potrzeby środowiska lokalnego.

 

Poradnia udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

 • dzieciom, od momentu urodzenia,
 • młodzieży, w tym także w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
 • rodzicom i nauczycielom w zakresie pomocy związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

 

Poradnia wspiera przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty.

Poradnia realizuje zadania w szczególności poprzez prowadzenie działalności diagnostycznej, konsultacyjnej, terapeutycznej, doradczej, mediacyjnej, interwencyjnej, profilaktycznej i informacyjnej.

I. DIAGNOZA :

Diagnozowanie dzieci i młodzieży prowadzone jest w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu (jako diagnoza pogłębiona po dokonanym rozpoznaniu problemów dzieci/uczniów przez przedszkole/szkołę/placówkę i zastosowanych formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej).

Oferujemy przeprowadzenie :

 • diagnozy psychologicznej;
 • diagnozy pedagogicznej;
 • diagnozy logopedycznej;
 • diagnozy z zakresu doradztwa zawodowego;
 • diagnozy przetwarzania słuchowego – badanie Neuroflow (na podstawie diagnozy psychopedagogicznej przeprowadzonej w Poradni);
 • badań przesiewowych mowy i języka w wieku przedszkolnym;
 • badań przesiewowych programem „Słyszę”, „Widzę”;
 • badań przesiewowych dla uczniów o specyficznych trudnościach w nauce.

Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest :

 • objęcie dzieci i młodzieży oraz rodziców pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 • wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami;
 • wydanie opinii w sprawach:
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej;
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia
  do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 • objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce
 • specyficznych trudności w uczeniu się
 • zezwolenia na spełnianie przez dziecko w wieku 5 lat obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
 • innych, niż wyżej wymienione, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

II. Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy, o przebiegu procesu terapeutycznego.

III. W poradni działają zespoły orzekające, które wydają:

a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży:
niesłyszących i słabo słyszących,
niewidomych i słabo widzących,

 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • niedostosowanych społecznie.
 • zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (indywidualnych i zespołowych);
 • indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia
  lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
 • indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola
  lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej

b) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu podjęcia działań pobudzających rozwój psychoruchowy i społeczny od chwili wykrycia niepełnosprawności
do ukończenia edukacji przedszkolnej.

IV. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO – WSPIERAJĄCE

Poradnia realizuje zadania profilaktyczne oraz wspierające wychowawczą
i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspierając nauczycieli
w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego.

Zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli mają charakter psychoedukacyjny i mogą być realizowane w formie: prelekcji, warsztatów, zajęć otwartych, spotkań polegających na wymianie doświadczeń.

Adresaci:

Dzieci w wieku od 0 do rozpoczęcia edukacji szkolnej:

 • stymulowanie rozwoju mowy dzieci od 0-6 roku życia;
 • doskonalenia rozwoju społeczno-emocjonalnego dla dzieci 5-6 letnich;
 • rozwijanie kreatywności i innowacyjności –  dzieci w wieku przedszkolnym;
 • radzenie sobie z emocjami ( rozpoznawanie i wyrażanie uczuć, rozwiązywanie konfliktów.);
 • rozwijanie umiejętności porozumiewania się i ćwiczenia zachowań asertywnych;
 • rozpoznawane swoich mocnych stron, zasobów, kształtowania poczucia własnej wartości;
 • rozwijanie kreatywności i innowacyjności –  dzieci w wieku przedszkolnym;
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;
 • kształtowanie postaw tolerancji, zrozumienia i akceptacji rówieśników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „Bliżej do zrozumienia i akceptacji. Wychowanie do edukacji włączającej”;

 Uczniowie szkół podstawowych:

 • zajęcia integracyjno-adaptacyjne  „Adaptacja w nowym środowisku”  dla uczniów klas I;
 • podnoszenia umiejętności uczenia się (techniki skutecznego uczenia się; kształtowanie motywacji wewnętrznej);
 • zajęcia wg programu „Młody mistrz – uczę się uczyć” dla uczniów kl. IV-VI;
 • rozwijanie kreatywności i innowacyjności – praca z uczniem zdolnym;
 • kształtowanie umiejętności prospołecznych dla dzieci i młodzieży szkolnej m.in. umiejętności porozumiewania się, rozwijania umiejętności zachowań asertywnych, radzenia sobie z emocjami, itp.;
 • specyfika wieku dorastania z uwzględnieniem rozwoju psychoseksualnego.
 • zagrożenia  związane z korzystaniem z nowoczesnej technologii- uzależnienia, uleganie manipulacjom,  cyberprzemoc;
 • profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych;
 • rozpoznawanie swoich mocnych stron, zasobów, kształtowanie poczucia własnej wartości;
 • rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów;
 • kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych uczniów w tym  umiejętności planowania kariery edukacyjno – zawodowej;
 • zapoznawanie  z rynkiem edukacyjnym, światem zawodów i rynkiem pracy – w podejściu uczenia się przez całe życie;

 Uczniowie szkół ponadpodstawowych:

 • zajęcia integracyjno-adaptacyjne  „Adaptacja w nowym środowisku”  dla uczniów klas I.
 • podnoszenie umiejętności uczenia się (techniki skutecznego uczenia się; kształtowanie motywacji wewnętrznej);
 • rozwijanie kreatywności i innowacyjności –  praca z uczniem zdolnym;
 • kształtowanie umiejętności prospołecznych młodzieży in. umiejętności porozumiewania się, rozwijania umiejętności zachowań asertywnych, radzenia sobie z emocjami, itp.;
 • „Wrzuć na luz” zajęcia antystresowe i antylękowe jako forma profilaktyki.
 • zajęcia warsztatowe wg programu „Nie daj się depresji”;
 • specyfika wieku dorastania z uwzględnieniem rozwoju psychoseksualnego.
 • zagrożenia  związane z korzystaniem z nowoczesnej technologii- uzależnienia, uleganie manipulacjom związanymi z wpływem mediów, cyberprzemoc;
 • profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych;
 • rozpoznawanie swoich mocnych stron, zasobów, kształtowania poczucia własnej wartości;
 • coaching kariery dla uczniów szkół średnich;
 • rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów;
 • kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych uczniów w tym  umiejętności planowania kariery edukacyjno – zawodowej;
 • zapoznawanie  z rynkiem edukacyjnym, światem zawodów i rynkiem pracy – w podejściu uczenia się przez całe życie

Nauczyciele:

 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego;
 • praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (deficyty rozwojowe, specyficzne trudności w uczeniu się, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność, choroby przewlekłe, uczniowie zdolni);
 • radzenie sobie z wypaleniem zawodowy;
 • interpretacja opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnię;
 • style uczenia się, aktywizujące metody i techniki uczenia się;
 • rozwijanie umiejętności i zachowań asertywnych wobec uczniów i rodziców. Budowanie prawidłowych relacji;
 • zagrożenia związane z korzystaniem z nowoczesnej technologii- uzależnienia, uleganie manipulacjom związanymi z wpływem mediów, cyberprzemoc;
 • wspieranie nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego;
 • rola nauczyciela w procesie podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych przez młodzież;

Dodatkowe wsparcie nauczyciele będą mogli uzyskać uczestnicząc w:

 • sieci współpracy i samokształcenia dla psychologów i pedagogów szkolnych;
 • sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedszkola;
 • sieci współpracy i samokształcenia dla logopedów;
 • sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli uczniów z różnymi niepełnosprawnościami  ze szkół ogólnodostępnych – edukacja włączająca;
 • grupowej superwizji wewnętrznej dla psychologów i pedagogów szkolnych;

Rodzice:

 • wspieranie dziecka z problemami emocjonalnymi, z zaburzeniami psychicznymi;
 • wdrażanie dziecka do obowiązków szkolnych, budowania motywacji wewnętrznej oraz wspierania dziecka w procesie edukacji;
 • pomoc dziecku w adaptacji do nowych warunków środowiskowych;
 • rozpoznawanie potrzeb dziecka na poszczególnych etapach rozwojowych;
 • zagrożenia jakich doświadcza dziecko w trudnym procesie dorastania;
 • zagrożenia związane z korzystaniem z nowoczesnej technologii- uzależnienia, uleganie manipulacjom związanymi z wpływem mediów, cyberprzemoc;
 • wspieranie dzieci i młodzieży w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych.

 

Dodatkowo rodzice mogą podnieść kompetencje i umiejętności wychowawcze korzystając z:

 • wsparcia kompetencji wychowawczych metodą wideo-treningu komunikacji VIT ;
 • coachingu – rozwoju umiejętności wychowawczych;
 • uczestnictwa w grupie wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem i zaburzeniami lękowymi;

 

V. TERAPIA

Psychologiczna

 • Psychoterapia indywidualna dzieci, młodzieży i osób dorosłych (rodzice, nauczyciele, wychowawcy placówek oświatowych).
 • Psychoterapia grupowa: zaburzenia lękowe – dzieci i młodzież.
 • Terapia rodzinna.
 • Terapia relacyjna,
 • Terapia zaburzeń seksualnych uczniów pełnoletnich.

Pedagogiczna (indywidualna/ grupowa)

 • Zajęcia korekcyjno –  kompensacyjne dla dzieci i młodzieży
 • Zajęcia korekcyjno –kompensacyjne dla uczniów kl. I-III  wg programu edukacyjno-terapeutycznego „Ortograffiti  z  Bratkiem”
 • Terapia pedagogiczna dla uczniów klas IV-VI wg programu edukacyjno terapeutycznego „Ortograffiti”
 • Zajęcia dla uczniów kl. IV-VI doskonalące poprawność ortograficzną metodą „Nauka mimo woli”
 • Terapia pedagogiczna dla uczniów kl. IV-VI wg programu „Matematyka bez trudności”
 • Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży usprawniająca ich funkcje poznawcze
  za pomocą MLE – uczenia się przez mediację – metodą IE (Instrumental Enrichment) Feuersteina
 • Terapia pedagogiczna dla ucz. kl. IV-VIII doskonaląca umiejętność pracy z tekstem (technikę czytania, rozumienie i zapamiętywanie czytanego tekstu) metodą Antares
 • Terapia pedagogiczna  z elementami logopedii
 • Terapia pedagogiczna z elementami terapii ręki oraz kinezjologii edukacyjnej
 • Zajęcia grupowe : Kinezjologiczny system kształcenia – „Edukacja przez ruch” (dzieci 5-6- latnie)
 • Grupowa terapia z elementami logopedii „Mówię płynnie, czytam zwinnie” dla ucz.
  IV-VII;
 • Zajęcia indywidualne z uczniem z dysfunkcją słuchu lub wzroku.

 Logopedyczna

 • Indywidualna terapia dla dzieci z wadami mowy (seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, opóźniony rozwój mowy, dzieci z rozszczepem, alalie, wada słuchu, DLD).
 • Grupowa terapia dla dzieci jąkających się, wzbogacona o elementy terapii osób lękowych.
 • Terapia prowadzona przez neurologopedę dla dzieci i młodzieży z problemami neurologicznymi (afazje, urazy, guzy, krwiaki mózgu).

VI. INNE DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE:

 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci nieśmiałych
  o zaniżonej samoocenie.
 • Diagnostyka i terapia metodą EEG Biofeedback dla dzieci i młodzieży.
 • Terapia Metodą Warnkego:  trening przetwarzania spostrzeżeń słuchowych  (od 6 r. ż.), trening lateralny
 1. Terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow
 • Superwizje dla psychoterapeutów.

VII. PORADNIA OFERUJE RÓWNIEŻ:

 • indywidualne porady, konsultacje, spotkania instruktażowe;
 • spotkania mediacyjne w sytuacjach konfliktowych;
 • dyżury dla rodziców, uczniów i nauczycieli na terenie przedszkoli, szkół i placówek;
 • udział w posiedzeniach i szkoleniach rad pedagogicznych w placówkach bazowych;
 • udział w zespołach powołanych przez dyrektorów placówek w ramach wsparcia ucznia
  o specjalnych potrzeb edukacyjnych;
 • interwencje w sytuacjach kryzysowych;

 

VIII. PONADTO PORADNIA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO – SZKOLENIOWĄ POPRZEZ:

 • udział w targach edukacyjno-zawodowych;
 • udział w W-M Dniach Rodziny;
 • udział w festynach i wydarzeniach miejskich, ogólnopolskich;
 • w ramach Paktu dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego;
 • seminariach tematycznych,
 • informacje zamieszczane w internecie na stronie PPP oraz facebooku

 

W ciągu całego roku szkolnego Poradnia realizuje innowacje pedagogiczne zgodnie z zadaniami priorytetowymi polityki oświatowej Państwa oraz potrzebami środowiska lokalnego.

W sytuacji realizacji nauczania zdalnego poradnia może zaoferować działania w formie:

 • porad i konsultacji on-line
 • terapii (psychoterapii, terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej) on-line
 • przygotowywania i przekazywania materiałów profilaktycznych, zestawów ćwiczeń, materiałów informacyjnych np. na stronie www, w wiadomościach mailowych.
 • spotkań na czacie, wideokonferencji ( z wykorzystaniem platformy określonej placówki edukacyjnej.

Z informacjami na temat innowacji można zapoznać się na stronie Poradni  pppjeden.ehost.pl zakładka INNOWACJE.

„Pogotowie interpunkcyjne  – precyzyjna diagnoza, skuteczna pomoc”

„Zanim poprosisz o pomoc” – profilaktyka poprzez edukację. Zajęcia dla rodziców (kontynuacja)

„Edukacja emocjonalna” – spotkania psychoedukacyjne dla rodziców małych dzieci (żłobki, najmłodsze grupy przedszkola)

„Egzamin z dojrzałości emocjonalnej” – zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych wspomagające nabywanie dojrzałości emocjonalnej

Zajęcia doskonalące kompetencje matematyczne u dzieci 5-letnich

 

Oferta uwzględnia propozycje  wszystkich członków Rady Pedagogicznej PP-P nr 1
w Elblągu.

                         Opracowały:

mgr Katarzyna Chadaj

 mgr Elżbieta Romaszko

 mgr Jolanta Szczygieł

 mgr Katarzyna Truszkowska

 Zatwierdziła

 Dyrektor

                                                                                                                                        Barbara Uhryn

 

 

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ Nr 1 w ELBLĄGU

na rok szkolny 2019/2020

 

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Nr 1, jako poradnia publiczna, obejmuje swoją opieką dzieci i młodzież z miasta Elbląga i powiatu elbląskiego. Korzystanie z naszych usług jest nieodpłatne i dobrowolne.

Oferta jest odpowiedzią na oczekiwania placówek wobec Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 (zawarte w przesłanych na początku września 2019r. „Kartach oczekiwań”) oraz potrzeby środowiska lokalnego.

 

Poradnia udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

 • dzieciom, od momentu urodzenia,
 • młodzieży, w tym także w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
 • rodzicom i nauczycielom w zakresie pomocy związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

 

Poradnia wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty.

Poradnia realizuje zadania w szczególności poprzez prowadzenie działalności diagnostycznej, konsultacyjnej, terapeutycznej, doradczej, mediacyjnej, interwencyjnej, profilaktycznej i informacyjnej.

 I. DIAGNOZA :

Diagnozowanie dzieci i młodzieży prowadzone jest w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu (jako diagnoza pogłębiona po dokonanym rozpoznaniu problemów dzieci/uczniów przez przedszkole/szkołę/placówkę i zastosowanych formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej).

Oferujemy przeprowadzenie :

 • diagnozy psychologicznej;
 • diagnozy pedagogicznej;
 • diagnozy logopedycznej;
 • diagnozy z zakresu doradztwa zawodowego;
 • badań przesiewowych programem „Słyszę”, „Widzę”.

Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest :

 • objęcie dzieci i młodzieży oraz rodziców pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 • wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami;
 • wydanie opinii w sprawach:
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej Odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia
  do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 • objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce
 • specyficznych trudności w uczeniu się
 • zezwolenia na spełnianie przez dziecko w wieku 5 lat obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
 • innych, niż wyżej wymienione, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

II.  Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy, o przebiegu procesu terapeutycznego.

III. W poradni działają zespoły orzekające, które wydają:

a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży:
niesłyszących i słabo słyszących,
niewidomych i słabo widzących,

 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • niedostosowanych społecznie.
 • zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (indywidualnych i zespołowych);
 • indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
 • indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej

b) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu podjęcia działań pobudzających rozwój psychoruchowy i społeczny od chwili wykrycia niepełnosprawności do ukończenia edukacji przedszkolnej.

IV. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO – WSPIERAJĄCE

Poradnia realizuje zadania profilaktyczne oraz wspierające wychowawczą
i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspierając nauczycieli
w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego.

Zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli mają charakter psychoedukacyjny i mogą być realizowane w formie: prelekcji , warsztatów, zajęć otwartych, spotkań polegających na wymianie doświadczeń.

Adresaci:

Dzieci w wieku od 0 do rozpoczęcia edukacji szkolnej:

 • stymulowanie rozwoju mowy dzieci od 0-6 roku życia;
 • doskonalenia rozwoju społeczno-emocjonalnego dla dzieci 5-6 letnich;
 • rozwijanie kreatywności i innowacyjności –  dzieci w wieku przedszkolnym;
 • radzenie sobie z emocjami (rozwiązywanie konfliktów;.
 • umiejętności porozumiewania się, rozwijania umiejętności zachowań asertywnych;
 • rozpoznawane swoich mocnych stron, zasobów, kształtowania poczucia własnej wartości;
 • rozwijanie kreatywności i innowacyjności –  dzieci w wieku przedszkolnym;
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;
 • kształtowanie postaw tolerancji, zrozumienia i akceptacji rówieśników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „Bliżej do zrozumienia i akceptacji. Wychowanie do edukacji włączającej”;

 Uczniowie szkół podstawowych :

 • kształtowanie postaw tolerancji, zrozumienia i akceptacji rówieśników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „Bliżej do zrozumienia i akceptacji. Wychowanie do edukacji włączającej”;
 • zajęcia integracyjno-adaptacyjne  „Adaptacja w nowym środowisku”  dla uczniów klas I;
 • podnoszenia umiejętności uczenia się (techniki skutecznego uczenia się; kształtowanie motywacji wewnętrznej);
 • zajęcia wg programu „Młody mistrz – uczę się uczyć” dla uczniów kl. IV-VI;
 • rozwijanie kreatywności i innowacyjności –  dzieci w wieku przedszkolnym; praca z uczniem zdolnym;
 • kształtowanie umiejętności prospołecznych dla dzieci i młodzieży szkolnej m.in. umiejętności porozumiewania się, rozwijania umiejętności zachowań asertywnych, radzenia sobie z emocjami, itp.;
 • zajęcia antystresowe i antylękowe „Wrzuć na luz”;
 • specyfika wieku dorastania z uwzględnieniem rozwoju psychoseksualnego.
 • zagrożenia  związane z korzystaniem z nowoczesnej technologii- uzależnienia, uleganie manipulacjom,  cyberprzemoc;
 • profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych;
 • rozpoznawanie swoich mocnych stron, zasobów, kształtowanie poczucia własnej wartości;
 • rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów;
 • kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych uczniów w tym  umiejętności planowania kariery edukacyjno – zawodowej;
 • zapoznawanie  z rynkiem edukacyjnym, światem zawodów i rynkiem pracy – w podejściu uczenia się przez całe życie;

 Uczniowie szkół ponadpodstawowych:

 • zajęcia integracyjno-adaptacyjne  „Adaptacja w nowym środowisku”  dla uczniów klas I.
 • podnoszenie umiejętności uczenia się (techniki skutecznego uczenia się; kształtowanie motywacji wewnętrznej);
 • rozwijanie kreatywności i innowacyjności –  praca z uczniem zdolnym;
 • kształtowanie umiejętności prospołecznych dla dzieci i młodzieży szkolnej m.in. umiejętności porozumiewania się, rozwijania umiejętności zachowań asertywnych, radzenia sobie z emocjami, itp.;
 • zajęcia rozwijające umiejętność współpracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami dla uczniów kl. II i III szkół ponadpodstawowych
 • zajęcia warsztatowe  wg programu „Nie daj się depresji”;
 • specyfika wieku dorastania z uwzględnieniem rozwoju psychoseksualnego.
 • zagrożenia  związane z korzystaniem z nowoczesnej technologii- uzależnienia, uleganie manipulacjom związanymi z wpływem mediów, cyberprzemoc;
 • profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych;
 • rozpoznawanie swoich mocnych stron, zasobów, kształtowania poczucia własnej wartości;
 • coaching kariery dla uczniów szkół średnich;
 • rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów;
 • kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych uczniów w tym  umiejętności planowania kariery edukacyjno – zawodowej;
 • zapoznawanie  z rynkiem edukacyjnym, światem zawodów i rynkiem pracy – w podejściu uczenia się przez całe życie

Nauczyciele:

 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego;
 • praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (deficyty rozwojowe, specyficzne trudności w uczeniu się, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność, choroby przewlekłe, uczniowie zdolni);
 • radzenie sobie z wypaleniem zawodowy;
 • interpretacja opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnię;
 • style uczenia się, aktywizujące metody i techniki uczenia się;
 • rozwijanie umiejętności i zachowań asertywnych wobec uczniów i rodziców. Budowanie prawidłowych relacji;
 • zagrożenia związane z korzystaniem z nowoczesnej technologii- uzależnienia, uleganie manipulacjom związanymi z wpływem mediów, cyberprzemoc;
 • wspieranie nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego;
 • rola nauczyciela w procesie podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych przez młodzież;

Dodatkowe wsparcie nauczyciele będą mogli uzyskać uczestnicząc w:

 • sieci współpracy i samokształcenia dla psychologów i pedagogów szkolnych;
 • sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedszkola;
 • sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli uczniów z różnymi niepełnosprawnościami  ze szkół ogólnodostępnych – edukacja włączająca;
 • grupowej superwizji wewnętrznej dla psychologów i pedagogów szkolnych;

Rodzice:

 • wspieranie dziecka z problemami emocjonalnymi, z zaburzeniami psychicznymi;
 • wdrażanie dziecka do obowiązków szkolnych, budowania motywacji wewnętrznej oraz wspierania dziecka w procesie edukacji;
 • pomoc dziecku w adaptacji do nowych warunków środowiskowych;
 • rozpoznawanie potrzeb dziecka na poszczególnych etapach rozwojowych;
 • zagrożenia jakich doświadcza dziecko w trudnym procesie dorastania;
 • zagrożenia związane z korzystaniem z nowoczesnej technologii- uzależnienia, uleganie manipulacjom związanymi z wpływem mediów, cyberprzemoc;
 • wspieranie dzieci i młodzieży w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych.

 

Dodatkowo rodzice mogą podnieść kompetencje i umiejętności wychowawcze korzystając z:

 • udziału w programie „Szkoła dla Rodziców”;
 • wsparcia kompetencji wychowawczych metodą wideo-treningu komunikacji VIT ;
 • coachingu – rozwoju umiejętności wychowawczych;
 • uczestnictwa w grupie wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem i zaburzeniami lękowymi;

V. TERAPIA

Psychologiczna

 1. Indywidualna terapia psychologiczna
 2. Psychoterapia indywidualna młodzieży i osób dorosłych (rodzice, nauczyciele, wychowawcy placówek oświatowych).
 3. Psychoterapia grupowa: zaburzenia lękowe – dzieci i młodzież.
 4. Psychoterapia rodzin.
 5. Terapia relacyjna,
 6. Terapia zaburzeń seksualnych uczniów pełnoletnich.

Pedagogiczna

 1. Zajęcia korekcyjno –  kompensacyjne dla dzieci i młodzieży
 2. Zajęcia korekcyjno –kompensacyjne dla uczniów kl. I-III  wg programu edukacyjno-terapeutycznego „Ortograffiti  z  Bratkiem”
 3. Terapia pedagogiczna dla uczniów klas IV-VI wg programu edukacyjno terapeutycznego „Ortograffiti”
 4. Zajęcia dla uczniów kl. IV-VI doskonalące poprawność ortograficzną metodą „Nauka mimo woli”
 5. Terapia pedagogiczna dla uczniów kl. IV-VI wg programu „Matematyka bez trudności”
 6. Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży usprawniająca funkcje poznawcze za pomocą MLE – uczenia się przez mediację metodą IE (Instrumental Enrichment) Fouersteina
 7. Terapia pedagogiczna dla ucz. Kl. IV-VIII doskonaląca umiejętność pracy z tekstem metodą Antares
 8. Terapia pedagogiczna  z elementami logopedii
 9. Terapia pedagogiczna z elementami terapii ręki oraz kinezjologii edukacyjnej
 1. Kinezjologiczny system kształcenia – „Edukacja przez ruch” (5-6- latki)
 2. Grupowa terapia z elementami logopedii „Mówię płynnie, czytam zwinnie” dla ucz. kl. IV-VI;
 3. Zajęcia indywidualne z uczniem z dysfunkcją słuchu lub wzroku.

 Logopedyczna

 1. Indywidualna terapia dla dzieci z wadami mowy (seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, opóźniony rozwój mowy, dzieci z rozszczepem, alalie, wada słuchu, SLI).
 2. Grupowa terapia dla dzieci jąkających się, wzbogacona o elementy terapii osób lękowych.
 3. Terapia prowadzona przez neurologopedę dla dzieci i młodzieży z problemami neurologicznymi (afazje, urazy, guzy, krwiaki mózgu).

VI. INNE DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE:

 1. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów  szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych.
 2. Diagnoza i terapia metodą EEG Biofeedback dla dzieci i młodzieży.
 3. Terapia Metodą Warnkego:  trening przetwarzania spostrzeżeń słuchowych  (od 6 r. ż.), trening lateralny
 4. Superwizje dla psychoterapeutów.

VII. PORADNIA OFERUJE RÓWNIEŻ:

 • indywidualne porady, konsultacje, spotkania instruktażowe;
 • spotkania mediacyjne w sytuacjach konfliktowych;
 • dyżury dla rodziców, uczniów i nauczycieli na terenie przedszkoli, szkół i placówek;
 • udział w posiedzeniach i szkoleniach rad pedagogicznych w placówkach bazowych;
 • udział w zespołach powołanych przez dyrektorów placówek w ramach wsparcia ucznia o specjalnych potrzeb edukacyjnych;
 • interwencje w sytuacjach kryzysowych;
 • dyżury specjalistów na terenie poradni ,,Soboty Zaufania” –harmonogram na stronie internetowej placówki;
 • konsultacje i porady psychoseksuologiczne o problematyce seksualnej, tożsamości płciowej i uzależnień a seksualności.

VIII. PONADTO PORADNIA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO – SZKOLENIOWĄ POPRZEZ:

 • udział w targach edukacyjno-zawodowych;
 • udział w W-M Dniach Rodziny;
 • udział w festynach i wydarzeniach miejskich, ogólnopolskich;
 • w ramach Paktu dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego;
 • seminariach tematycznych,
 • informacje zamieszczane w internecie na stronie PPP oraz facebooku

 

W ciągu całego roku szkolnego Poradnia realizuje innowacje pedagogiczne zgodnie z zadaniami priorytetowymi polityki oświatowej Państwa oraz potrzebami środowiska lokalnego.

Z informacjami na temat innowacji można zapoznać się na stronie Poradni  pppjeden.ehost.pl zakładka INNOWACJE.

Oferta uwzględnia propozycje  wszystkich członków Rady Pedagogicznej PP-P nr 1
w Elblągu.
 Opracowały:  mgr Katarzyna Truszkowska, mgr Jolanta Szczygieł.