Innowacje

INNOWACJE PEDAGOGICZNE REALIZOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1. Innowacja pedagogiczna „ Pogotowie interpunkcyjne – precyzyjna diagnoza, skuteczna pomoc” – opracowana i realizowana przez psychologa Agnieszkę Rucińską-Cyran i pedagoga Joannę Tomczak. Jej celem jest profilaktyka pogłębiania się trudności w pisaniu u uczniów klas IV-VIII, uzupełnienie warsztatu pracy diagnostycznego pedagogów i terapeutów pedagogicznych poradni o metodę sprawdzającą wiedzę uczniów z zakresu interpunkcji, wzbogacenie opinii psychopedagogicznych o informacje dotyczące poziomu i zakresu przyswojenia przez ucznia wiedzy o interpunkcji oraz uszczegółowienie pracy nauczycieli polonistów i terapeutów pedagogicznych o ten aspekt. Innowacja zakłada przeprowadzenie zespołu samokształceniowego pedagogów i terapeutów pedagogicznych, celem zaznajomienia z opracowanymi przez pedagoga Panią Joannę Tomczak autorskimi arkuszami sprawdzającymi znajomość podstawowych zasad stosowania znaków interpunkcyjnych, przeprowadzenie z ich użyciem badań przez poszczególne zespoły diagnostyczne  PPP-P Nr 1 oraz wymianę spostrzeżeń po ich wykorzystaniu, a także sposobu ich ujęcia w opiniach i zaleceniach.

INNOWACJE PEDAGOGICZNE REALIZOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 1. Innowacja pedagogiczna „ Bliżej do zrozumienia i akceptacji- wychowanie do edukacji włączającej – opracowana i realizowana przez psychologów Ewę Dudzińską i Magdalenę Kaczorowską-Kraj. Program  jest skierowany do dzieci przedszkolnych, odpowiada na potrzebę organizacji zajęć dotyczących nauczania o osobach niepełnosprawnych oraz promujących integrację społeczną. Innowacja została tak zaprojektowana, by zainspirować placówki przedszkolne do  kontynuacji podejmowania tej tematyki  po jej zakończeniu.  Celem zajęć jest przede wszystkim kształtowanie postawy akceptacji i tolerancji. Dzięki specjalnie dobranym zabawom i ćwiczeniom dzieci zdobędą podstawową wiedzę dotyczącą zmysłów, rodzajów niepełnosprawności, będą miały możliwość lepszego zrozumienia świata osób z niepełnosprawnościami. Podejmowany też będzie temat szacunku i form okazywania go innym.
  Program zajęć z dziećmi realizowany jest na terenie wybranych elbląskich przedszkoli. Równoległym działaniem, które zakłada innowacja, będzie edukowanie nauczycieli w zakresie  wychowania do edukacji włączającej.
 2. Innowacja pedagogiczna „Wartość wykształcenia artystycznego na współczesnym rynku pracy – opracowana i realizowana przez psychologa Magdalenę Gliniecką – Rękawik skierowana do uczniów klasy III i IV Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym, jako pomoc uczniom tej szkoły w planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego.
  Innowacja koresponduje z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/20, takimi jak rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów, zakłada rozwijanie umiejętności wykorzystywania przez młodzież zasobów internetowych w planowaniu własnej drogi rozwoju zawodowego. Stanowić ma wzbogacenie oferty programowej szkoły typu zawodowego poprzez włączenie dodatkowych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonych w ramach godzin z wychowawcą. Program odpowiada na potrzebę kształtowania u uczniów umiejętności planowania swojej kariery i przełożenia wykształcenia artystycznego na konkretne umiejętności poszukiwane i cenione na rynku pracy.
  Celem innowacji jest wzmocnienia świadomości i docenienia przez uczniów wartości wykształcenia artystycznego oraz swoich osobistych zasobów, szczególnie kompetencji w zakresie myślenia twórczego i cech osobowości twórczej, jako wyróżniających absolwentów szkół artystycznych na rynku pracy. Istotne jest też zapoznanie młodzieży z pojęciem marki osobistej oraz wskazanie rzetelnych źródeł informacji na temat trendów na rynku pracy oraz sposobów rozpoznawania talentów i predyspozycji zawodowych, użytecznych w budowaniu własnej oferty na rynku pracy.
  Absolwenci szkół artystycznych muszą wykazać się szczególnie dużą samodzielnością, pomysłowością i determinacją, aby przełożyć swoją wiedzę na potrzeby rynku i stworzyć sobie stanowisko pracy. Potrzebują inspiracji w odnajdywaniu indywidualnego sposobu realizowania potencjału artystycznego. Uczniowie LSP potrzebują wiedzy o rzetelnych źródłach informacji edukacyjno-zawodowej, zachęty i inspiracji poprzez wskazanie przykładów ciekawych, skutecznie zrealizowanych przedsięwzięć osób z wykształceniem artystycznym, docenienia kompetencji nabytych podczas nauki w LSP, wzmocnienia samooceny i motywacji do realizacji celów.
 3. Innowacja pedagogiczna „Elektroniczny smoczek czy narkotyk ?”– opracowana i realizowana przez psychologa Agnieszkę Rucińską-Cyran i pedagoga Joannę Tomczak. Jej celem jest wczesna profilaktyka uzależnień  dzieci od cyfrowej technologii informacyjnej poprzez działania psychoedukacyjne, w formie warsztatowej, ukierunkowane na rodziców i nauczycieli Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Elblągu. Innowacja zakłada przeprowadzenie cyklu pięciu warsztatów z rodzicami oraz szkoleniowej rady pedagogicznej z nauczycielami. Ich celem będzie zaznajomienie opiekunów z wynikami badań dotyczących wpływu  cyfrowej technologii informacyjnej na sfery rozwojowe dziecka, na jego stan zdrowia, ze wskazaniami dotyczącymi bezpiecznego korzystania z nich. Ponadto zajęcia ukierunkowane będą na pogłębienie refleksji nad własnym rodzicielstwem, tj. charakterem budowanych relacji z dzieckiem, rolą jaką nowoczesna technologia w niej pełni, a także na poszerzenie repertuaru sposobów spędzania czasu z dzieckiem. Szkoleniowa rada pedagogiczna, oprócz przekazania wiedzy, która pozwoli nauczycielom na efektywną diagnozę ewentualnych problemów związanych z nadmiernym używaniem nowoczesnej technologii przez dzieci, będzie także okazją do podzielenia się efektami wypracowanymi we współpracy z rodzicami.

INNOWACJE PEDAGOGICZNE REALIZOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 1. Innowacja pedagogiczna „zaTROSKAny nauczyciel” – Opracowana i realizowana przez dyrektora/pedagoga Panią Barbarę Uhryn oraz psychologa Panią Agnieszkę Rucińską-Cyran innowacja, koresponduje z priorytetem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019 wskazującym na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji, a tzw. „kompetencje miękkie” związane z procesem formowania osobowości dzieci, w tym ich emocji, motywacji, wartości i postaw niewątpliwie do nich należą.Celem innowacji jest zaznajomienie nauczycieli z elementem narzędzia diagnostycznego TROS-KA opracowanego przez zespół Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) i wsparcie specjalistów szkolnych (psychologa, pedagoga – socjoterapeuty) oraz nauczyciela – wychowawcy klasy IV Szkoły Podstawowej Nr 16 w Elblągu w zakresie sprawnego i trafnego prowadzenia, z jej użyciem, diagnozy przesiewowej ukierunkowanej na ocenę kompetencji społeczno – emocjonalnych uczniów. W dłuższej perspektywie może skutkować wprowadzeniem tego narzędzia do stałego i samodzielnego stosowania przez nauczycieli tejże szkoły. Istotna w tym zakresie jest rola psychologa i pedagoga szkolnego, którzy mogą na bieżąco podejmować działania profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne wspierając w tych procesach nauczycieli.Innowacja zakłada diagnozę przesiewową przeprowadzoną przez specjalistów szkoły i poradni (badanie uczniów i rodziców) oraz w oparciu o oceny funkcjonowania społeczno – emocjonalnego wykonane przez nauczyciela wychowawcę. Informacje uzyskane z trzech źródeł (dziecko, rodzic, nauczyciel) umożliwią skonstruowanie spostrzeżeń odnośnie aktualnego stanu oraz prognozowanie dalszych oddziaływań. Założeniem innowacji jest, aby uczniowie którzy uzyskają niskie i bardzo niskie wyniki w przeprowadzonej diagnozie, zostali zakwalifikowani do zajęć rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalne, a nauczyciel i specjaliści szkolni zostali wyposażeni w gotowe scenariusze zajęć. Autorkom zależy także na stopniowym wzroście i doskonaleniu kompetencji diagnostycznych nauczycieli. Rodzice otrzymają pisemną informację o wynikach przeprowadzonych badań. Projekt działań innowacyjnych zakłada również bieżące omawianie z nauczycielem, specjalistami szkolnymi oraz rodzicami problematyki trudności uczniów i ukierunkowywanie działań wychowawczych.
 2. Innowacja pedagogiczna „Magia pamięci i koncentracji” – Podstawą do opracowania innowacji „Magia pamięci i koncentracji” była potrzeba wsparcia procesu edukacyjnego dzieci spoza terenu miasta w ramach kompetencji kluczowych zgodnych z priorytetami W-M Kuratora Oświaty, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.Adresatami innowacji „Magia pamięci i koncentracji” są dzieci w wieku 9-10 lat (trzecia klasa Gminnej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym), u których wstępne badania przesiewowe wskazały na specyficzny rodzaj trudności w uczeniu się.W ramach innowacji wykorzystywany jest trening EEG Biofeedback, którego celem jest poprawa koncentracji uwagi, szybkości uczenia się, zapamiętywania, przypominania, jak i utrwalania wiadomości. Ponadto liczymy na zwiększenie kreatywności uczniów (zdolności do tworzenia nowej jakości) oraz pozytywnego myślenia, poprawa samopoczucia, wyciszenie i relaks. W wyniku neuroregulacji rozwijają się funkcje poznawcze oraz motywacja do nauki. Zaburzenia pamięci, i koncentracji, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, nadpobudliwość psychoruchowa, rozchwianie emocjonalne, niskie funkcje poznawcze nie sprzyjają odniesieniu sukcesu szkolnego, co więcej demotywują i rodzą frustrację. Systematyczny udział w treningach EEG Biofeedback polepszy funkcjonowanie procesów neurologicznych. Widoczne będzie to w zapisie EEG mózgu i spowoduje poprawę sprawności intelektualnej, poprawi zachowanie dziecka, wpłynie na podwyższenie jego samooceny oraz wiary we własne możliwości. Za osiągnięcie trwałych efektów ćwiczeń odpowiedzialne jest zjawisko neuroplastyczności. Przy systematycznych treningach pojawiają się zmiany strukturalne na poziomie połączeń neuronalnych, umożliwiające długotrwały skutek terapii.Innowacja „Magia pamięci i koncentracji” realizowana będzie w roku szkolnym 2018/2019 (od października 2018 do maja 2019) przez terapeutów Panią Katarzynę Chadaj – specjalistę terapii EEG Biofeedback i terapii pedagogicznej oraz Panią Jolantę Szczygieł – specjalistę terapii pedagogicznej. Zajęcia odbywać się będą na terenie Gminnej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym, raz w tygodniu. Prowadzone dwutorowo, w oparciu o metodę EEG Biofeedback oraz elementy terapii pedagogicznej, zintensyfikują pracę nad usprawnianiem funkcji poznawczych (pamięci, uwagi i koncentracji).
 3. Innowacja pedagogiczna „Sam to wymyślę i sam to zrobię” – opracowana i realizowana przez psychologa Panią Ewę Dudzińską i pedagoga Panią Magdalenę Puch, jest skierowana do dzieci przedszkolnych i ma w swoim założeniu wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie zapotrzebowanie na osoby kreatywne, otwarte, potrafiące pracować w zespole i rozwiązywać problemy. Autorki zwracają uwagę na kluczowe znaczenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi i spontaniczności, ujawnianiu zdolności twórczych, pomysłowości pod postacią ekspresji, twórczego myślenia oraz samodzielności przedszkolaków. We współczesnym świecie celem edukacji nie jest już kształtowanie ucznia, który jedynie zapamiętuje i odtwarza wiadomości i reguły, lecz takiego, który potrafi ich samodzielnie poszukać, dostrzec i zastosować. Innowacja jest też zgodna z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 – kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.Innowacja w pierwszym etapie zakłada wyłonienie dzieci na podstawie obserwacji i konsultacji z wychowawcą, które w jego ocenie są mniej samodzielne, rzadziej prezentują swoje pomysły twórcze, są mniej spontaniczne, niechętnie się wypowiadają. Kolejny krok, to przeprowadzenie z dziećmi cyklu zajęć warsztatowych, których celem jest stwarzanie okazji i zachęcanie do rozwoju wyobraźni i samodzielności, a także kształtowanie kompetencji emocjonalno – społecznych.Dzięki specjalnie dobranym zabawom i ćwiczeniom dzieci mogą rozwijać samodzielność w działaniu i myśleniu w szczególności: umiejętność oryginalnego i samodzielnego tworzenia pomysłów i rozwiązywania prostych problemów dywergencyjnych, umiejętność budowania prostych metafor i analogii, tworzenia skojarzeń. Ponadto uczą się rozpoznawać, nazywać i wyrażać swoje emocje oraz zwracać uwagę na uczucia innych, potrafią współpracować z innymi członkami grupy zadaniowej w rozwiązywaniu problemów i wytwarzaniu pomysłów, wyrażać swoje myśli i uczucia w różnych formach ekspresji twórczej.Równoległym działaniem, które zakłada innowacja, jest dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji w zakresie wspierania rozwoju samodzielności i kreatywności dzieci oraz podnoszenie ich kompetencji wychowawczych. Autorki przewidują konsultacje indywidualne oraz prelekcję dla rodziców. Projekt działań innowacyjnych zakłada również bieżące omawianie z nauczycielem zarówno sukcesów (mocnych stron) jak i słabszych stron dzieci, a także pomoc w ukierunkowywaniu i realizowaniu działań wspierających. Oprócz spotkań indywidualnych odbędzie się  prelekcja dla nauczycieli dotycząca kształtowania postawy twórczej i samodzielności u dzieci.

INNOWACJE PEDAGOGICZNE REALIZOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 1. „MATEMATYKA NA MIARĘ PIERWSZAKA” – Podstawę opracowania innowacji pedagogicznej „Matematyka na miarę pierwszaka” stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, wskazujące jako jedno z zadań poradni wspomaganie placówek edukacyjnych w planowaniu i prowadzeniu działań mających na celu poprawę ich jakości pracy w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa (w roku szkolnym 2017/2018 jest to między innymi podnoszenie jakości edukacji matematycznej) oraz w prowadzeniu działań mających na celu rozpoznawanie potrzeb dzieci i indywidualizowanie procesu nauczania i wychowania. Celem innowacji jest wsparcie nauczyciela klasy I Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym w zakresie sprawnego i trafnego prowadzenia diagnozy przesiewowej ukierunkowanej na ocenę gotowości uczniów do nabywania umiejętności matematycznych. Innowacja zakłada zapoznanie nauczyciela z koncepcjami dotyczącymi prawidłowości i zakłóceń w kształtowaniu się zdolności matematycznych oraz prezentację opracowanego przez autorki – pedagoga Panią Barbarę Uhryn oraz psychologa – Panią Agnieszkę Rucińską-Cyran, kwestionariusza badawczego. Działania będą służyć diagnozie przesiewowej przeprowadzonej przez specjalistów poradni we współpracy z nauczycielem wychowawcą. Autorkom zależy bowiem na stopniowym wzroście i doskonaleniu kompetencji diagnostycznych nauczyciela, które może wykorzystywać w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów. Rodzice otrzymają pisemną informację o wynikach przeprowadzonych badań wraz z zaleceniami ukierunkowującymi pracę (istotny element programu aktywizujący środowisko rodzinne w pomoc dziecku). Diagnoza będzie również wskazywała nauczycielowi kierunki bieżących działań edukacyjnych. Założeniem innowacji jest także to, aby dzieci które uzyskają niskie wyniki, zostały zakwalifikowane do zajęć terapeutycznych, a uczniom wykazującym zdolności w tym zakresie została zapewniona dodatkowa, indywidualna stymulacja, np.: w ramach tworzonych kół zainteresowań oraz edukacja odpowiadająca ich potrzebom. Projekt działań innowacyjnych zakłada również bieżące konsultacje z nauczycielem i rodzicami, służące omawianiu problematyki trudności dzieci oraz ukierunkowywanie działań edukacyjno-terapeutycznych.
 2. „UCZ SIĘ SZYBCIEJ I PAMIĘTAJ WIĘCEJ” – Inspiracją do opracowania przez psychologa, doradcę zawodowego i coacha – Panią Łucję Woch oraz pedagoga terapeutę – Panią Janinę Srok, innowacji pedagogicznej stanowił § 6.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, wskazujący zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się jako jedną z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi. Zaplanowano również objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną rodziców i nauczycieli. Adresatami innowacji są dzieci w wieku 10-11 lat (piąta klasa Szkoły Podstawowej nr 4), które na II etapie edukacyjnym stykają się z większą ilością przedmiotów i dużego znaczenia nabierają umiejętności związane z efektywnym uczeniem się. Proponowane zajęcia pozwolą na korekcję nieefektywnych sposobów i wypracowanie dobrych nawyków uczenia się. Sukcesy w nauce wzmacniają wiarę w siebie i mogą pozytywnie wpłynąć na osiągane sukcesy w życiu. Do tworzonej grupy warsztatowej w ramach innowacji, zostali zakwalifikowani uczniowie klasy piątej szkoły podstawowej, objęci badaniami przesiewowymi w klasie trzeciej pod kątem diagnozy ryzyka dysleksji, którzy z reguły potrzebują poznania technik efektywnego uczenia się, gdyż nauka przysparza im trudności (czytanie ze zrozumieniem, pisanie wypowiedzi, itp.) i często wypadają poniżej swoich możliwości i oczekiwań. W pracy z uczniami zastosowanie elementów, zaczerpniętych z metod coachingowych, pozwoli ukierunkować proces edukacyjny uczniów na cele możliwe dla nich do osiągnięcia. Natomiast określenie dominujących zdolności uczniów, poza wykorzystaniem podczas przyswajania wiedzy, pozwoli na orientację zawodową i myślenie o swojej zawodowej przyszłości. Te działania wpisują się w aktualne kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2017/18, czyli wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkoły, tutaj podstawowej. Innowacja zakłada także pracę z rodzicami, co pozwala na wspieranie procesu uczenia się dziecka w domu. Moduł kierowany do nauczycieli pozwoli im poprawić efektywność nauczania.
 3. „PROGRAM WSPOMAGANIA ROZWOJU EMOCJONALNEGO DZIECI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POCZUCIA KONTROLI” – Inspiracją do powstania programu były potrzeby dzieci dostrzeżone przez placówkę w zakresie funkcjonowania emocjonalno – społecznego. Autorki innowacji psycholog – Pani Ewa Dudzińska oraz pedagog – Pani Magdalena Puch, opracowały szereg działań psychopedagogicznych skierowanych do dzieci 6-7 letnich w zakresie doskonalenia umiejętności radzenia sobie z emocjami, podnoszenia poziomu samodzielności i zmiany umiejscowienia poczucia kontroli z zewnętrznego na wewnętrzne. Wybór dzieci zostanie przeprowadzony na podstawie uzyskanych przez nie wyników w Skali Poczucia Kontroli, z wynikami zapoznani zostaną rodzice i nauczyciele. Z uwagi na znaczenie środowiska rodzinnego i przedszkolnego, opracowano także odrębne propozycje dla rodziców w ramach zajęć warsztatowych – przekazanie wiedzy na temat wspomagania dzieci ze stwierdzonymi symptomami niższej dojrzałości emocjonalno – społecznej, doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców. Z nauczycielami w ramach zajęć indywidualnych zostanie poruszona tematyka kształtowania u dzieci poczucia własnej wartości i sposobów rozwijania poczucia sprawczości.

INNOWACJE PEDAGOGICZNE WPISANE DO REJESTRU PRZEZ WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY, REALIZOWANE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1

2016/2017

 1. ?Wychowanie dzieci i młodzieży – wspólną wartością szkoły i rodziny? realizowana w Zespole Szkół w Gronowie Elbląskim. Działania wspierające proces integracji i przepływ informacji między nauczycielami i uczniami po połączeniu placówek, a także wypracowanie jednolitych oddziaływań wychowawczych środowiska rodzinnego i szkolnego w kształtowaniu osobowości oraz postaw dzieci i młodzieży.
 2. ?Zintegrowane działanie w pierwszoklasisty wspomaganie? obejmuje całą klasę I SP Nr 8.  Zakłada przesiewową diagnozę uczniów celem wykrycia symptomów trudności szkolnych (kwestionariusz obserwacji prof. M. Bogdanowicz ukierunkowany na przejawy trudności w nauce czytania, pisania i koncentracji uwagi, uzupełnione arkuszem obserwacji stworzonym przez autorki innowacji, który będzie nastawiony na ocenę kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz warunkujących nabywanie umiejętności z zakresu edukacji matematycznej). Dzieci z niskimi wynikami zostaną zakwalifikowane do zajęć terapeutycznych. Ponadto uwzględnione zostaną zajęcia kształtujące kompetencje rodzicielskie w zakresie ich roli w stymulowaniu rozwoju sfery emocjonalno-motywacyjnej dzieci doświadczających trudności. Projekt zakłada również bieżące omawianie z nauczycielem problematyki trudności uczniów i ukierunkowywanie działań edukacyjno-terapeutycznych. Ponadto nauczycielowi zostaną zaprezentowane sposoby pracy zespołowej, kształtujące prawidłowy rozwój społeczno-emocjonalny uczniów.
 3. ?Pokonać lęk i smutek? realizowana na terenie PPP nr 1 skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych korzystających z nauczania indywidualnego z uwagi na zaburzenia depresyjne i/lub lękowe w formie grupy psychoterapeutycznej. Zajęcia ukierunkowane na zmianę depresyjnego i lękowego stylu myślenia, aktywizację behawioralną oraz przełamywanie unikania i zaniechanie zachowań zabezpieczających, a także doskonalenie umiejętności społecznych wpływających na samoocenę, odczuwanie smutku. Ponadto rodzice zostali objęci psychoedukacją odnośnie mechanizmów zaburzeń, a także specyfiki terapii poznawczo-behawioralnej, w oparciu o którą prowadzona jest terapia.
 4. ?Nie daj się depresji? zajęcia profilaktyczne grupowe realizowane będą w Zespole Szkół Technicznych, dwa razy w miesiącu. Uczniowie będą korzystać także z konsultacji indywidualnych, przewidzianych po każdych zajęciach. Cykl zajęć zakłada również spotkania z rodzicami, celem przekazania informacji o specyfice zaburzenia oraz ukierunkowania ich pracy z dziećmi w domu. Profilaktyka oparta na psychoedukacji, wyposażeniu ucznia w umiejętności społeczne (komunikacyjne, rozwiązywanie problemów); modyfikację dysfunkcjonalnych przekonań, rozpoznawania zniekształceń poznawczych; ukierunkowanie aktywności może zapobiec rozwojowi zaburzenia nastroju. Profilaktyka odnosi się też do uczniów, którzy przejawiają symptomy depresyjne, a często nie mają tego świadomości. W tym przypadku działania przewidziane w ramach innowacji mogą stanowić dla nich szansę na szybszą i fachową interwencję.

 

2013/2014

 1. ?Mądry start w dziecięcy świat? realizowana na rzecz rodziców i opiekunów dzieci do trzeciego roku życia w elbląskich żłobkach. Zakres działań obejmował zajęcia edukacyjne (prawidłowości rozwojowe dzieci przed 3 rokiem życia, relacje rodzinne w prawidłowym rozwoju dziecka, sposoby spędzania czasu wolnego z dziećmi, sposoby oddziaływań wychowawczych) i warsztatowe (polisensoryczna stymulacja rozwoju w oparciu o metodę Dobrego Startu; wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego w oparciu o metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne; edukacja przez ruch; wspomaganie komunikacji językowej przez rozwijanie słuchu fonematycznego w zabawach; patrzę, słyszę, odczuwam, działam ? integracja sensomotoryczna na co dzień; zabawy fundamentalne a wszechstronny rozwój dziecka ) oraz dyżury konsultacyjne dla rodziców z dziećmi.