Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główna księgowa
herb

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Elblągu
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

główna księgowa

tel. 55 6258230, e-mail: ppp1@elblag.eu

 1. Warunki pracy:

 Miejsce pracy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Elblągu, ul. Słoneczna 14.
Czas pracy: 1/2 etatu, podstawowy system czasu pracy – 20 godzin tygodniowo.
W przypadku osób niepełnosprawnych według odrębnych przepisów.
Termin rozpoczęcia pracy:  04 listopada 2019r.
Stanowisko pracy: praca z przewaga wysiłku umysłowego, w pozycji siedzącej, związana
z obsługą monitora ekranowego oraz obsługą urządzeń biurowych.
Kontakt z pracownikami.

2. Wymagania niezbędne:

 • Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie; ekonomiczne wyższe studia zawodowe; uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości; ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości.
 • Niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 • Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy  o finansach publicznych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz Prawa Pracy, Zamówień Publicznych, przepisów funkcjonujących w systemie oświaty.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, a w szczególności programów księgowych (Progman).
 • Obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia.

 3. Wymagania dodatkowe:

Dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność współpracy, dokładność, umiejętność podejmowania decyzji, systematyczność, zaangażowanie.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Terminowa ewidencja księgowa i finansowa operacji gospodarczych poradni.
 • Przyjmowanie, dekretowanie, sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym obsługiwanych jednostek.
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych.
 • Przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu wydatków, dochodów.
 • Przygotowywanie propozycji zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.
 • Sporządzanie sprawozdania SIO w zakresie dotyczącym w/w stanowiska.
 • Sporządzanie poleceń przelewu na rzecz kontrahentów, przekazywanie dochodów do organu prowadzącego.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach.
 • Naliczanie wynagrodzeń.
 • Rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym.
 • Sporządzanie sprawozdań z wykonania wydatków i dochodów.
 • Sporządzanie ewidencji podatku VAT.
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 • Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora Poradni.

5. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny, życiorys (CV) – własnoręcznie podpisane.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe -świadectwa pracy.
 1. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany własnoręcznie – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,  zgoda na przetwarzanie danych osobowych – własnoręcznie podpisane – załącznik nr 2.

Oferty z dokumentami należy: przesyłać pocztą na adres: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Słoneczna 14 lub składać osobiście w sekretariacie poradni w terminie od 16 października do 25 października 2019r. (w godz. od 8.oo do 15.oo ), w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

 „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Elblągu w terminie do  25 października 2019r.”

 Ważne informacje:

 1. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Kandydaci spełniający wszystkie wymagania niezbędne będą zakwalifikowane do dalszego etapu naboru.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.ppp1.elblag.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu www.umelblag.pl.
 4. Dokumenty pozostałych osób mogą być odebrane osobiście do miesiąca po przeprowadzonym naborze, po tym czasie zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty do pobrania – tutaj. 

 

2019/10/16 8:47:07