REKRUTACJA 2018/2019
Viele Kinder halten ein leeres weißes Banner in der Natur
Wniosek o objęcie zajęciami terapeutycznymi

Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
innej formy wychowania przedszkolnego
na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo.
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innej formy wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).
Rekrutacja dla nowo przyjmowanych dzieci rozpocznie się od 6 marca 2018 r.
Wniosek o przyjęcie dziecka należy złożyć w terminie od 6 marca 2018 r. do 16 marca 2018 r.

Rodzice dzieci uczęszczających do jednostek edukacji przedszkolnej składają deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej jednostce w terminie 26 lutego 2018 r. –
2 marca 2018 r.

W procesie rekrutacji na rok szkolnym 2018/2019 udział biorą dzieci 3-4-5-6 letnie urodzone w latach 2015-2012:
– do przedszkoli i innej formy wychowania przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat urodzone w latach 2015-2012,
– do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 23 – dzieci w wieku od 3 do 6 lat urodzone w latach 2015 – 2012 (czas pracy oddziałów z uwagi na przyjmowanie dzieci młodszych może wynosić do 10 godzin dziennie),
– do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych: nr 4, nr 9, nr 11, nr 12, nr 14, nr 15 nr 16, nr 25 – dzieci w wieku 5-6 lat urodzone w roku 2013 i 2012 (czas pracy oddziałów będzie wynosił 7 godzin dziennie).

Rekrutacja skierowana jest do kandydatów mieszkających wraz z rodzicami w Elblągu.
Rodzice dzieci z innych Gmin będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego dopiero wówczas, gdy w ww. jednostkach pozostaną wolne miejsca po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz
po zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Elblągu.

Dzieci do edukacji przedszkolnej przyjmuje się corocznie na podstawie pisemnej deklaracji lub wniosku złożonego w jednostce wychowania przedszkolnego przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka/kandydata, przy wsparciu systemu elektronicznego www.eped.pl.:

• Dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych/innej formy wychowania przedszkolnego przyjmowane są na rok szkolny 2018/2019 na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej/innej formie wychowania przedszkolnego.
Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca
w dotychczasowej jednostce od dnia 1 września 2018 r.

• Zapisanie dziecka po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowego miejsca edukacji przedszkolnej na inne odbywa się na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego złożonego przez rodziców/opiekunów prawnych. We wniosku rodzic może wskazać 3 publiczne jednostki wychowania przedszkolnego. Naboru na wolne miejsca dokonuje się w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora jednostki.
Wypełnienie wniosku elektronicznie bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia
do przedszkola/szkoły nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji
na rok szkolny 2018/2019.

Wnioski o przyjęcie dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi i specjalnym oraz punkcie przedszkolnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 rodzice składają również w wersji elektronicznej.
Zgłoszenie będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do jednostki pierwszego wyboru (w godzinach jej pracy) deklaracji lub wniosku (wraz z określonymi dokumentami
i oświadczeniami) w formie elektronicznej i papierowej lub tylko papierowej.
Zasady rekrutacji do jednostek wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 oraz istotne dla rodziców informacje związane z rekrutacją wraz z opisem rekrutacji krok po kroku znajdują się stronie www.eped.pl w aktualnościach i/lub w zakładce rekrutacja dla przedszkoli.

2018/02/22 1:26:03