Procedury funkcjonowania PP-P nr 1 w Elblągu (obowiązujące od 01.09.2020 r.)

logo paint

Załącznik

do ZARZADZENIA nr 28/2019/2020
Dyrektora PPP nr 1 z dn. 31.08.2020 r.

 

Procedury funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Elblągu

w okresie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

(obowiązujące od 01.09.2020 r.)

 

Opracowano na podstawie:

 • rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. 2020, poz.1356) ,
 • rozporządzeń MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
 • wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 Celem wdrożenia procedur jest:

 1. Zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 pracowników i klientów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Elblągu.
 2. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie Poradni w danym przedziale czasowym,
  w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 3. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne zapobiegające szerzeniu się zakażeń.

I. Procedura wyboru formy funkcjonowania placówki w czasie epidemii

 1. Niniejsza procedura ma na celu zobiektywizowanie wyboru formy funkcjonowania placówki w czasie epidemii – stacjonarnej lub mieszanej/zdalnej – w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze Powiatu Elbląskiego oraz w zależności od stopnia zagrożenia występującego na terenie, na którym działa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Elblągu.
 2. W zależności od tego, czy Powiat Elbląski, na terenie którego ma siedzibę Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Elblągu, został zaliczony do strefy „czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury ograniczenia funkcjonowania poradni przewidzianej w odrębnych przepisach.
 3. W przypadku zaliczenia Powiatu Elbląskiego do strefy „żółtej” lub znacznego zagrożenia epidemiologicznego na terenie działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Elblągu dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:
 •  mieszanej formy pracy (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych placówki w zakresie wszystkich lub niektórych zadań; zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego), a także rotacyjnego realizowania zadań uwzględniającego naprzemienność (co drugi tydzień) pracy stacjonarnej
  i zdalnej.
 • pracy zdalnej – oznaczającej zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony i wprowadzeniu w całej placówce kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
 1. W przypadku zaliczenia trenu działania do strefy „czerwonej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzenie w całej placówce pracy zdalnej.
 1. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w 3 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 4 wymaga uzyskania zgody organu prowadzącego (tel. 3310) i otrzymania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (tel.55 232 32 60 ; tel. alarmowe: 666 191 783  ;   666 191 965)
 2. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w 3 i 4, dyrektor może podjąć decyzję o ponownym wprowadzeniu wymienionych form funkcjonowania placówki na czas określony.
 3. W sytuacji niezaliczenia Powiatu Elbląskiego do strefy „żółtej” lub „czerwonej” poradnia funkcjonuje w trybie stacjonarnym w oparciu o szczegółowe procedury dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Elblągu (respektujące wytyczne GIS, MZ i MEN  dla szkół i placówek oświatowych).

 II  Zasady ogólne przyjmowania dzieci i młodzieży do Poradni

 1. W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja dzieci i młodzieży odbywa się telefonicznie lub mailowo.
 2. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Do poradni przyjmowane będą tylko osoby wcześniej umówione.
 3. Poradnia informuje telefonicznie o ustalonym terminie wizyty w placówce.
 4. Wizyta w poradni umawiana jest na konkretny dzień i godzinę, aby nie doprowadzać
  do gromadzenia się klientów w większej ilości w poczekalni.
 5. W momencie telefonicznego umawiania wizyty należy rodzica poinformować
  o warunkach pracy w poradni w związku z Covid-19. Niewyrażenie zgody na zasady pracy poradni uniemożliwi realizację wnioskowanej formy pomocy.
 6. Dziecko/uczeń umawiane na wizytę winno być zaopatrzone w maseczkę lub przyłbicę
  (z wyłączeniem osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim
  lub osób mających trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa), własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki). Wskazane jest posiadanie wody do picia, chusteczek higienicznych.
 7. Mając na uwadze wytyczne dotyczące zachowania dystansu społecznego oraz warunki lokalowe poradni wstępne czynności diagnostyczne (np. wywiad) z rodzicem/ prawnym opiekunem/ pełnoletnim uczniem mogą będą przeprowadzane telefonicznie lub za pomocą innego środka komunikacji na odległość.
 8. Do poradni przyjmowane są osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym, informację uzyskujemy telefonicznie w momencie umawiania na wizytę
  i potwierdzamy w dniu wizyty w poradni.
 9. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka/ucznia, rodzica/opiekuna prawnego należy odpowiednio wcześniej powiadomić poradnię i odwołać wizytę.

 III. Zasady dotyczące wizyty dzieci i rodziców (prawnych opiekunów) w Poradni.

 1. Na wizytę do poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem.
 2. Przy wejściu na teren poradni każdy pracownik, dziecko oraz jego rodzic/opiekun są zobowiązani do dokładnego zdezynfekowania, umycia rąk.
 3. Klienci poradni mają obowiązek posiadać maseczkę/przyłbicę.
 4. Przed bezpośrednią wizytą w poradni specjalista lub pracownik do tego wyznaczony dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka i rodzica termometrem bezdotykowym, a następnie rodzic/opiekun prawny wypełnia Ankietę wstępnej kwalifikacji (wywiad epidemiologiczny) – Załącznik nr 1 w kierunku zakażenia wirusem SARS CoV-2. W przypadku zajęć terapeutycznych  oraz innych form pracy mających charakter cykliczny wypełnianie Ankiety winno być wykonane 1 raz w miesiącu, jednakże niezbędna jest  stała obserwacja zdrowia dziecka.
 5. Na podstawie przeprowadzonej Ankiety wstępnej kwalifikacji (wywiadu epidemiologicznego) i uzyskaniu wyniku dodatniego lub potwierdzenia objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) odmawia się wykonania jakichkolwiek czynności na terenie Poradni.
 6. Rodzice/ opiekunowie prawni przebywając w przestrzeni wspólnej poradni zobowiązani są do zachowania zasad:
 •  dystansu od innego opiekuna 1,5 – 2 m.
 •  dystansu od pracowników poradni min. 1, 5m.,
 •  przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym  obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować ręce).
 1. W poczekalni poradni pozostają tylko ci rodzice/opiekunowie, których obecność jest niezbędna, głównie w przypadku dzieci małych, z niepełnosprawnościami. Pozostali proszeni są
  o przybycie po dziecko o ustalonej ze specjalistą godzinie.

IV. Działania sanitarno – epidemiczne na terenie placówki.

 1. W poradni stosuje się zabezpieczenia stanowisk pracy, pracowników w kontakcie bezpośrednim z klientem w postaci: bariery z plexi/przyłbic/maseczek, dezynfekcji rąk
  i stanowisk pracy.
 2. Przy wejściu do poradni znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do budynku poradni.
 3. Zobowiązuje się pracownika personelu administracji lub obsługi do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby. Dozowniki z płynem
  do dezynfekcji znajdują się również w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych.
 4. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych oraz w poczekalni wywieszone zostały instrukcje dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek (w przypadku ewentualnego indywidualnego z nich korzystania przez pracownika lub osobę z zewnątrz), zdejmowania i zakładania maseczki oraz dezynfekcji rąk.
 5. Wprowadzono monitoring codziennych prac porządkowych oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych.
 6. Wprowadzono obowiązkową dezynfekcję rąk dla wchodzących na teren poradni
  – pracowników, klientów.
 7. Zwiększono częstotliwość sprzątania i dezynfekowania pomieszczeń pracy
  oraz pomieszczenia higienicznosanitarnego.
 8. Dokumenty wpływające do poradni są odkładane w wyznaczone miejsce na okres 48 godzinnej kwarantanny.
 9. Należy przeprowadzać dezynfekcję przyborów diagnostycznych (lub poddawać je 48 godzinnej kwarantannie), sprzętu, pomocy dydaktycznych, stolików, biurek, klamek, włączników światła po każdym użyciu ich przez osobę z zewnątrz.
 10. Należy zadbać o przeprowadzanie dezynfekcji lad, poręczy, dozowników na preparaty
  do higieny rąk, dozowników na ręczniki jednorazowe, pojemników na odpady.
 11. Gabinety poradni należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
 12. Dla klientów i pracowników wyznaczone są odrębne toalety.

V. Postępowanie dotyczące bezpośredniej pracy dzieckiem/uczniem/osobą dorosłą w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2.

 1.  Pracownik pedagogiczny przed przystąpieniem do bezpośredniej pracy z klientem powinien zaznajomić się z obowiązującymi w poradni procedurami,  zastosować  się do nich pod kątem organizacji pracy i zagrożeń występujących podczas wykonywania swoich czynności zawodowych.
 2. Pracownik pedagogiczny zobowiązany jest do oceny ryzyka w oparciu o wiedzę
  i doświadczenie wynikające ze stosowanego procesu diagnostycznego w poradni
  oraz  wiedzę dostarczaną z pewnych i sprawdzonych źródeł takich jak: Komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Komunikaty Ministerstwa Zdrowia, Komunikaty Ministerstwa Edukacji, Komunikaty Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
 3. W przypadku zaobserwowania u siebie lub u klienta poradni objawów choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 każdy pracownik ma obowiązek przerwać pracę i ograniczając kontakt bezpośredni (pozostać w izolacji) poinformować o tym dyrektora poradni lub osobę do tego wyznaczoną, a także niezwłocznie skontaktować się z lekarzem POZ. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z objawami chorobowymi należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.
 4. Dane klienta winny być zapisane w stosownych dokumentach (Księgi planowanych zajęć, dzienniki zajęć, Księga rejestracyjna).
 5. Pracownik poradni podczas realizacji wszystkich czynności podczas bezpośredniego kontaktu z klientem zobowiązany jest do zastosowania maksymalnie bezpiecznych warunków, i korzystania ze środków ochrony indywidualnej ustalonych przez pracodawcę, (zgodnie  z zaleceniami MEN, GIS, WHO) zapewniających bezpieczeństwo zarówno sobie jak i klientowi. Każde obawy i wątpliwości dotyczące stanu zdrowia klientów powinny być odnotowane w dokumentacji dziecka.
 6. W przypadku braku takiego zabezpieczenia winien on odstąpić od wykonywania czynności, a fakt ten odnotować w prowadzonej przez siebie dokumentacji dziecka.
 7. Pracownik pedagogiczny powinien unikać grupowania klientów w Poradni, przestrzegać indywidualnego podejścia do dziecka/ucznia w sposób uwzględniający potencjalne ryzyko zakażenia.
 8. Pracownik poradni powinien, w miarę możliwości, stosować przyporządkowanie do miejsca pracy – konkretnego gabinetu wynikającego z HARMONOGRAMU PRACY celem ograniczenia potencjalnego ryzyka epidemiologicznego.
 9. W czasie wizyty dziecko/ uczeń pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica. W miarę możliwości należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEN, MZ i GIS (1,5-2 m.)
 10. Mając na uwadze warunki lokalowe poradni oraz wytyczne sanitarne specjalista diagnozujący przekazuje rodzicowi/opiekunowi/pełnoletniemu uczniowi termin rozmowy postdiagnostycznej, która będzie przeprowadzona za pomocą środka porozumiewania się na odległość, np. telefonu oraz udziela informacji o możliwości kontaktu z poradnią w razie potrzeby uzyskania  porady lub odbycia konsultacji dotyczącej formy i sposobu dalszego postępowania w przypadku wydawania dokumentów dla dziecka/ucznia.
 11. Po zakończeniu badania/przeprowadzeniu zajęć pracownik pedagogiczny zobowiązany jest do otwarcia okna, dezynfekcji przedmiotów służących do wykonania badania/prowadzonych zajęć oraz innych narzędzi, elementów dotykanych przez dziecko/ucznia, wyrzucenia rękawiczek, umycia i dezynfekcji rąk.
 12. Każdy pracownik osobiście dezynfekuje swoje maseczki wielorazowego użytku /przyłbice.

VI.Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19. 

 1. Do pracy w poradni mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną COVID-19.
 2. W miarę możliwości pracownikom poradni powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, będzie minimalizowane ryzyko zakażenia (np. wydawanie opinii na podstawie wyczerpującej, szczegółowej opinii szkoły, wybiórczych, uzupełniających i niezbędnych do wydania orzeczenia/opinii czynności diagnostycznych, realizowania niektórych zadań za pomocą metod i technik pracy na odległość).
 3. Do poradni może przyjść dziecko/uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 4. Przed wejściem dziecka/osoby dorosłej do pomieszczenia specjalisty przeprowadza się badanie temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego. Termometr podlega dezynfekcji po użyciu.
 5. W razie wykrycia u dziecka/ucznia/osoby dorosłej podwyższonej temperatury ciała (37,8 º C), pracownik poradni nie przystępuje do realizacji zaplanowanej czynności, udziela informacji (rodzicowi/opiekunowi prawnemu w przypadku objawów chorobowych u dziecka)
  o konieczności skontaktowania się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej oraz o możliwości ustalenia terminu wizyty w poradni w innym terminie.
 6. Jeżeli pracownik poradni w trakcie wykonywania swoich zajęć zauważy u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, dziecka/ucznia jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić rodziców (opiekunów prawnych) o konieczności odebrania dziecka z poradni. Do czasu przybycia rodziców dziecko pozostaje w odizolowanym pomieszczeniu.
 7. Pomieszczenie w który przebywało dziecko z podejrzeniem wystąpienia objawów COVID-19 powinno zostać zdezynfekowane przez pracownika personelu sprzątającego przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej. W sytuacji odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio ucznia należy upewnić się, że nie będzie miał kontaktu z innymi uczniami, pracownikami poradni lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie placówki.
 8. W sytuacji wystąpienia u ucznia lub pracownika poradni objawów COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku placówki. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
  i zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
 9. Pracownicy poradni zostają poinstruowani, że w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej COVID-19 powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 10. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną.
 11. W sytuacji potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie poradni należy stosować się do zaleceń państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (tel.55 232 32 60; alarmowe: 666 191 783  ;   666 191 965 ).

                                                                                                       

 

 

Załącznik nr1 do Procedury PPP nr1 w Elblągu

W okresie epidemii wywołanej wirusem SARS – CoV-2

 

          Ankieta wstępnej kwalifikacji do badania/udziału w zajęciach

 specjalistycznych i innych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej    

          udzielanej w PPP nr 1 w Elblągu w okresie epidemii Covid 19

 

Data  
Imię i nazwisko dziecka/ucznia  
PESEL  
Nr telefonu kontaktowego  
Adres e-mail  

 

 (Proszę przeczytać poniższe pytania i zaznaczyć podkreślając właściwą odpowiedź) 

              

 1. Czy Pani/Pan/dziecko lub ktoś inny z rodziny przebył chorobę wywołaną koronawirusem?
 • Tak
 • Nie

Czy wykonane po przebytej chorobie testy na koronawirusa były ujemne ?

 • Tak
 • Nie
 • Nie dotyczy

 

 1. Czy Pani/Pan/dziecko lub ktoś inny z rodziny jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną) ?
 • Tak
 • Nie

 

 1. Czy w okresie ostatnich 14 dni Pani/Pan/dziecko lub ktoś inny z rodziny miał kontakt
  z osobą, w której potwierdzono zakażenie SARS CoV-2 ?
 • Tak
 • Nie
 1. Czy u Pani/Pana/dziecka lub u kogoś innego z rodziny występują niżej wymienione objawy

( jeżeli tak to proszę podkreślić jakie ?)

 • Temperatura powyżej 37,8 °C
 • Kaszel
 • Bóle mięśni
 • Uczucie duszności – trudności w nabieraniu powietrza
 • Inne – jakie ? …………………………………………

 

Jestem świadoma/my, iż przez złożenie nieprawdziwego oświadczenia narażam na niebezpieczeństwo zdrowie i życie swoje, innych osób, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Elblągu ul. Słoneczna 14.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PPP nr 1 w Elblągu powyższych danych zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L. z 2016 r. Nr 119 poz. 1).

 

 

…………………………………………………………………..

data, czytelny podpis rodzica/opiekuna/pełnoletniego ucznia

2020/09/01 10:41:01