NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE
herb

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Elblągu
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Elblągu,
ul. Słoneczna 14

tel. 55 6258230, e-mail: ppp1@elblag.eu

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w maju 2019r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego

 

REFERENT w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Elblągu.

Wymiar czasu pracy – pełen etat, czas pracy – 8 godzin dziennie tj. 40 godzin tygodniowo  w pięciodniowym tygodniu pracy.

Termin rozpoczęcia pracy01 września 2019 r.

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 1. Wykształcenie wyższe (kierunek administracja lub zarządzanie) z co najmniej 3 letnim stażem pracy (preferowane doświadczenie w jednostkach oświatowych).
 2. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów z zakresu administracji samorządowej, przepisów dotyczących prawa pracy, zamówień publicznych, przepisów funkcjonujących w systemie oświaty.
 4. Wymagana bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym programu SIO, Baza 3P.
 5. Obywatelstwo polskie.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

    dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność współpracy, dokładność, systematyczność, kreatywność, zaangażowanie, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, odporność na stres

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 • Prowadzenie dokumentacji poradni zgodnie z zajmowanym stanowiskiem.
 • Udzielanie informacji interesantom bezpośrednio i telefonicznie.
 • Wykonywanie typowych prac kancelaryjnych i biurowych.
 • Obsługa poczty elektronicznej, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji.
 • Obsługa programów Baza 3P oraz SIO.
 • Prowadzenie składnicy akt.
 • Przeprowadzanie procedur o udzielanie zamówień publicznych.
 • Odpowiedzialność za należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji.
 • Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora Poradni.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 • List motywacyjny własnoręcznie podpisany.
 • CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej – własnoręcznie podpisane.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe –

świadectwa pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal – zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

 

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany własnoręcznie -załącznik nr 1
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, zgoda na przetwarzanie danych osobowych – własnoręcznie podpisane – załącznik nr 2

 

Oferty z dokumentami należy: przesyłać pocztą na adres: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1, 82-300 Elbląg, ul. Słoneczna 14 lub składać osobiście w sekretariacie poradni w terminie do dnia 25 czerwca 2019r. (do godz. 15.00), w zamkniętych kopertach    z następującą adnotacją:

 

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Elblągu w terminie do  25 czerwca 2019 r.”

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie o dalszych etapach rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.ppp1.elblag.pl, na tablicy ogłoszeń w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1     w Elblągu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu www.umelblag.pl

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście

2019/06/14 5:58:33