Nabór na stanowisko głównego księgowego
herb

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Elblągu
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Elblągu,
ul. Słoneczna 14

tel. 55 6258230, e-mail: ppp1@elblag.eu

 

 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego

 

Główny księgowy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Elblągu.

Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu, czas pracy – 20 godzin tygodniowo  w pięciodniowym tygodniu pracy (stanowisko samodzielne)

Termin rozpoczęcia pracy:  01 sierpnia 2018 r.

 1. Wymagania niezbędne:

 

 1. Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie; ekonomiczne wyższe studia zawodowe; uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości; ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości.
 2. Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 3. Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy, zamówień publicznych, przepisów funkcjonujących w systemie oświaty.
 4. Wymagana znajomość obsługi komputera (programy księgowe).
 5. Obywatelstwo polskie.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

    Dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność współpracy, dokładność, umiejętność podejmowania decyzji, systematyczność, zaangażowanie, znajomość programu księgowego „Progmann”.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 • Terminowa ewidencja księgowa i finansowa operacji gospodarczych poradni.
 • Przyjmowanie, dekretowanie, sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem

      formalnym i rachunkowym obsługiwanych jednostek.

 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych.
 • Przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu wydatków, dochodów.
 • Przygotowywanie propozycji zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.
 • Sporządzanie sprawozdania SIO w zakresie dotyczącym w/w stanowiska.
 • Sporządzanie poleceń przelewu na rzecz kontrahentów, przekazywanie dochodów do

      organu prowadzącego.

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach.
 • Naliczanie wynagrodzeń.
 • Rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym.
 • Sporządzanie sprawozdań z wykonania wydatków i dochodów.
 • Sporządzanie ewidencji podatku VAT.
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 • Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora Poradni.
 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny własnoręcznie podpisany.
 • CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej – własnoręcznie podpisane.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe –

świadectwa pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal – zaświadczenie o zatrudnieniu.

 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe

– własnoręcznie podpisane.

 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu

z pełni praw publicznych – własnoręcznie podpisane.

Oferty z dokumentami należy: przesyłać pocztą na adres: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Słoneczna 14 lub składać osobiście w sekretariacie poradni w terminie od dnia 24 maja 2018 r. do 06 czerwca 2018 r. (do godz. 15.00), w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

 

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Elblągu w terminie do  06 czerwca 2018 r.”

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydaci spełniający warunki zostaną zaproszeni na rozmowę z komisją rekrutacyjną, podczas której zostanie sprawdzona ich wiedza i umiejętności.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.ppp1.elblag.pl, na tablicy ogłoszeń w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Elblągu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu www.umelblag.pl

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:

     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”.

2018/05/24 10:22:09