Informacje dotyczące pracy stacjonarnej oraz obowiązująca procedura

logo paint

Szanowni Państwo !

Poradnia wznowiła stacjonarną działalność diagnostyczną w obszarze związanym z wydawaniem orzeczeń i opinii – ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci i młodzieży oraz terapeutyczną metodą EEG- Biofeedback.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii wszelkie wizyty w naszej placówce należy wcześniej zgłaszać telefonicznie (55 625 82 30) w godz. 8.00-15.00 lub za pomocą poczty e-mail ( ppp1@elblag.eu).  

Inne działania Porani są kontynuowane w formule pracy zdalnej. 

Dyrektor

Barbara Uryn

Załącznik

do ZARZADZENIA nr 25/2019-2020
Dyrektora PPP nr 1 z dn. 22.05.2020 r.

  Procedura funkcjonowania

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Elblągu

w okresie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

 

Opracowano na podstawie:

 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. 2020, poz.792) ,
 • rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 780),
 • wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej

 Celem wdrożenia procedury jest:

 1. Zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 pracowników i klientów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Elblągu.
 2. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie Poradni w danym przedziale czasowym,
  w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 3. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne zapobiegające szerzeniu się zakażeń.

I. Zasady ogólne przyjmowania dzieci i młodzieży do Poradni

 1. W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja dzieci i młodzieży odbywa się telefonicznie lub mailowo.
 2. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Do Poradni przyjmowane będą tylko osoby wcześniej umówione.
 3. Poradnia informuje telefonicznie o ustalonym terminie wizyty w placówce.
 4. W momencie telefonicznego umawiania wizyty należy rodzica poinformować
  o warunkach pracy w poradni w związku z Covid-19. Niewyrażenie zgody (na warunki badania, stosowanie środków ochronnych) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody
  na badanie.
 5. Dziecko umawiane na diagnozę powinno być zaopatrzone w maseczkę (z wyłączeniem dzieci do 4 r.ż. osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osób mających trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa), własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki), wodę do picia, chusteczki higieniczne.
 6. Na diagnozę przyjmowane są osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym, informację uzyskujemy telefonicznie w momencie umawiania na wizytę
  i potwierdzamy w dniu wizyty w Poradni.
 7. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka/ucznia Rodzic/opiekun prawny powinien odpowiednio wcześniej powiadomić Poradnię i odwołać wizytę.
 8. Badania w Poradni będą przeprowadzane, głównie w celu wydawania stosownych opinii
  i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci i młodzieży.
 9. Pozostałe zadania statutowe Poradnia będzie realizowała zdalnie.
 10. W poradni wyznacza się pomieszczenia diagnostyczne spełniające warunki sanitarne.
 11. W sekretariacie Poradni sporządzany jest HARMONOGRAM DIAGNOZ, w którym specjaliści diagnozujący po rozpatrzeniu zgłoszenia, przeprowadzeniu wstępnych czynności diagnostycznych z rodzicem/prawnym opiekunem/pełnoletnim uczniem telefonicznie lub za pomocą innego środka komunikacji na odległość  i umówieniu terminu diagnozy bezpośredniej wpisują dane dziecka podlegającego diagnozie.
 12. HARMONOGRAM DIAGNOZ należy ustalać tak, aby nie doprowadzać
  do gromadzenia się klientów w większej ilości w poczekalni – dziecko umawiane jest
  na konkretny dzień i godzinę.

II. Zasady dotyczące wizyty dzieci i rodziców (prawnych opiekunów) w Poradni.

 1. Na wizytę do Poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem.
 2. Przy wejściu na teren Poradni każdy pracownik, dziecko oraz jego rodzic/opiekun są zobowiązani do dokładnego zdezynfekowania, umycia rąk.
 3. Badany i rodzic ma obowiązek posiadać maseczkę/przyłbicę.
 4. Przed bezpośrednią wizytą diagnostyczną w Poradni specjalista lub pracownik do tego wyznaczony dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka i rodzica termometrem bezdotykowym, a następnie w wyznaczonym do tego celu gabinecie rodzic/opiekun prawny wypełnia Ankietę wstępnej kwalifikacji (wywiad epidemiologiczny) – Załącznik nr 1 w kierunku zakażenia wirusem SARS CoV-2).
 5. Na podstawie przeprowadzonej Ankiety wstępnej kwalifikacji (wywiadu epidemiologicznego) i uzyskaniu wyniku dodatniego lub potwierdzenia objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) odmawia się wykonania diagnozy na terenie Poradni.
 6. Na terenie Poradni rodzic/opiekun powinien przebywać w maseczce ochronnej.
 7. Każdy kontakt osoby z zewnątrz w sekretariacie powinien odbywać się tylko
  w wyjątkowych przypadkach, w taki sposób, aby klient przebywał w odległości
  1,5 – 2 m. od pracownika.
 8. Na poczekalni, podczas diagnozy dziecka, pozostają tylko ci rodzice, których obecność jest niezbędna (w przypadku dzieci małych, z niepełnosprawnościami). Pozostali proszeni są o przybycie po badaniu dziecka. Odległość osób przebywających w poczekalni
  to minimum 2 m. Rodzice w poczekalni mają obowiązek używania maseczek.

 III. Działania sanitarno – epidemiczne na terenie placówki.

 1. W Poradni stosuje się zabezpieczenia stanowisk pracy, pracowników w kontakcie bezpośrednim z klientem w postaci: bariery z plexi, przyłbic/maseczek, dezynfekcji rąk
  i stanowisk pracy.
 2. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz w poczekalni wywieszone zostały instrukcje dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek (w przypadku ewentualnego indywidualnego z nich korzystania przez pracownika lub osobę z zewnątrz), zdejmowania i zakładania maseczki oraz dezynfekcji rąk.
 3. Należy prowadzić monitoring codziennych prac porządkowych oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych.
 4. Wprowadzono obowiązkową dezynfekcję rąk dla wchodzących na teren poradni – pracowników, klientów.
 5. Zwiększono częstotliwość sprzątania i dezynfekowania pomieszczeń pracy
  oraz pomieszczenia higieniczno – sanitarnego.
 6. Dokumenty wpływające do Poradni zostaną odłożone na okres 48 godzinnej kwarantannyw wyznaczone miejsce i oznaczone będą datą wpływu.
 7. Należy zadbać o przeprowadzanie dezynfekcji przyborów diagnostycznych (lub poddanie ich 48 godzinnej kwarantannie), sprzętu, pomocy dydaktycznych, stolików, biurek, klamek, włączników światła używanych podczas diagnozy w pomieszczeniach diagnostycznych po każdym badaniu.
 8. Należy zadbać o przeprowadzanie dezynfekcji lad, poręczy, dozowników na preparaty
  do higieny rąk, dozowników na ręczniki jednorazowe, pojemników na odpady.
 9. Po każdej diagnozie należy wywietrzyć gabinet przez co najmniej 15 minut.
 10. Badania diagnostyczne w kontakcie bezpośrednim przeprowadzać będą tylko zdrowi pracownicy, a udział w tym zakresie pracowników z chorobami przewlekłymi,
  po 60 roku życia będzie minimalizowany.
 11. Dla klientów i pracowników wyznaczone są odrębne toalety.

 IV. Postępowanie diagnostyczne w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2.

 1.  Pracownik pedagogiczny przed przystąpieniem do bezpośredniej pracy z klientem powinien zaznajomić się z obowiązującymi w Poradni procedurami zastosować  się do nich pod kątem organizacji pracy i zagrożeń występujących podczas wykonywania swoich czynności zawodowych.
 2. Pracownik pedagogiczny zobowiązany jest do oceny ryzyka w oparciu o wiedzę
  i doświadczenie wynikające z stosowanego procesu diagnostycznego w Poradni
  oraz  wiedzę dostarczaną z pewnych i sprawdzonych źródeł takich jak: Komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Komunikaty Ministerstwa Zdrowia , Komunikaty Ministerstwa Edukacji, Komunikaty Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
 3. W przypadku zaobserwowania u siebie lub u klienta Poradni objawów choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 pracownik pedagogiczny ma obowiązek przerwać pracę i ograniczając kontakt bezpośredni poinformować o  tym dyrektora Poradni lub osobę do tego wyznaczoną.
 4. Pracownik pedagogiczny zobowiązany jest do ścisłej współpracy z innymi pracownikami Poradni celem pozyskania informacji o aktualnym zagrożeniu epidemiologicznym.
 5. Tryb pracy pracowników diagnozujących ma charakter zmienny, zgodny z ustalonym przez dyrektora Harmonogramem, uwzględniającym czynności w zakresie dezynfekcji pomocy dydaktycznych, materiałów wykorzystywanych do badania, biurka i  innych przedmiotów, z których korzystało i dotykało dziecko.
 6. Dokumentację dotyczącą potrzeby przeprowadzenia badania analizuje dyrektor Poradni lub wyznaczony przez dyrektora zespół badający pod kątem zasadności, pilności, konieczności.
 7. Pierwszeństwo w rozpatrzeniu mają wnioski dotyczące orzeczeń, opinii WWRD, odroczenia obowiązku szkolnego lub inne – zgodnie z analizą specjalistów poradni.
 8. Rozpatrując zgłoszenie powinno się przeprowadzić wstępne czynności diagnostyczne
  z rodzicem/prawnym opiekunem/pełnoletnim uczniem w formie pracy zdalnej – telefonicznie i umówić osobiście (lub poprzez sekretariat) termin diagnozy bezpośredniej.
 9. Dane dziecka podlegającego diagnozie winny być zapisane w HARMONOGRAMIE PLANOWANYCH DIAGNOZ (termin umówionego osobiście przez danego specjalistę badania winien być przekazany/zapisany w sekretariacie Poradni).
 10. Przed podjęciem jakichkolwiek czynności diagnostycznych w bezpośrednim kontakcie
  z klientem, pracownik pedagogiczny powinien przeprowadzić Ankietę wstępnej kwalifikacji (wywiad epidemiologiczny) – załącznik nr 1 oraz uzyskać zgodę rodzica/prawnego opiekuna/pełnoletniego ucznia na wykonywanie czynności diagnostycznych. W/w czynności powinny być wykonane przed wejściem do gabinetu diagnostycznego w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu.
 11. Rodzic/opiekun porusza się po Poradni w maseczce ochronnej.
 12. Podczas badania obowiązuje zakrywanie ust i nosa przez pracowników i osoby badane,
  z wyłączeniem:
  -dzieci do 4 r.ż.,
  -osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osób mających trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
  -możliwe jest odkrycie ust i nosa w przypadku umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą.
 13. Pracownik pedagogiczny zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego SARS-COVID – 19. Każde obawy i wątpliwości dotyczące stanu zdrowia klientów powinny być odnotowane w dokumentacji dziecka.
 14. Pracownik pedagogiczny podczas realizacji wszystkich czynności podczas bezpośredniego kontaktu z klientem zobowiązany jest do zastosowania maksymalnie bezpiecznych warunków, i korzystania ze środków ochrony indywidualnej ustalonych przez pracodawcę, (zgodnie z zaleceniami GIS, WHO) zapewniających bezpieczeństwo zarówno sobie jak i klientowi.
 15. W przypadku braku takiego zabezpieczenia winien on odstąpić od wykonywania czynności, a fakt ten odnotować w prowadzonej przez siebie dokumentacji dziecka.
 16. Pracownik pedagogiczny powinien unikać grupowania klientów w Poradni, przestrzegać indywidualnego podejścia do dziecka/ucznia w sposób uwzględniający potencjalne ryzyko zakażenia.
 17. Praca pracownika pedagogicznego musi być zorganizowana w taki sposób, by unikać zbędnego przemieszczania się w obrębie budynku, w którym wykonuje on swoje czynności.
 18. Pracownik pedagogiczny powinien stosować przyporządkowanie do miejsca pracy diagnostycznej – konkretnego gabinetu wynikającego z HARMONOGRAMU DIAGNOZ celem ograniczenia potencjalnego ryzyka epidemiologicznego.
 19. W czasie diagnozy dziecko umówione do badań pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica. W miarę możliwości należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (rekomendowane są 1,5- 2 metry).
 20. Specjalista diagnozujący przekazuje rodzicowi/opiekunowi/pełnoletniemu uczniowi termin rozmowy postdiagnostycznej, która będzie przeprowadzona za pomocą środka porozumiewania się na odległość, np. telefonu oraz udziela informacji o możliwości kontaktu z Poradnią w razie potrzeby uzyskania  porady lub odbycia konsultacji dotyczącej formy i sposobu dalszego postępowania w przypadku wydawania dokumentów dla dziecka/ucznia.
 21. Po zakończeniu badania Pracownik pedagogiczny zobowiązany jest do otwarcia okna, dezynfekcji przedmiotów służących do wykonania badania oraz innych narzędzi
  i elementów dotykanych przez dziecko/ucznia, wyrzucenia rękawiczek, umycia
  i dezynfekcji rąk.
 22. Każdy pracownik osobiście dezynfekuje swoje maseczki wielorazowego użytku
  i przyłbice.

 

 

Załącznik nr1 do Procedury PPP nr1 w Elblągu

W okresie epidemii wywołanej wirusem SARS – CoV-2

Ankieta kwalifikacyjna do badania dziecka w okresie epidemii Covid -19

Data  
Imię i nazwisko dziecka/ucznia  
PESEL  
Nr telefonu kontaktowego  
Adres e-mail  

 (Proszę przeczytać poniższe pytania i zaznaczyć podkreślając właściwą odpowiedź)                

 1. Czy Pani/Pana dziecko lub ktoś z rodziny przebył chorobę wywołaną koronawirusem?
 • Tak
 • Nie

Czy wykonane po przebytej chorobie testy na koronawirusa były ujemne ?

 • Tak
 • Nie
 • Nie dotyczy

 

 1. Czy Pani/Pana dziecko/podopieczny lub ktoś z rodziny jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną) ?
 • Tak
 • Nie

 

 1. Czy w okresie ostatnich 14 dni Pani/Pana dziecko lub ktoś z rodziny miał kontakt
  z osobą, w której potwierdzono zakażenie SARS CoV-2 ?
 • Tak
 • Nie
 1. Czy u Pani/Pana dziecka lub u ko występują niżej wymienione objawy ( jeżeli tak to proszę podkreślić jakie ?)
 • Temperatura powyżej 38 °C
 • Kaszel
 • Bóle mięśni
 • Uczucie duszności – trudności w nabieraniu powietrza
 • Inne – jakie ? …………………………………………

Jestem świadoma/my, iż przez złożenie nieprawdziwego oświadczenia narażam na niebezpieczeństwo zdrowie i życie swoje, innych osób, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Elblągu ul. Słoneczna 14, w której moje dziecko będzie miało/będę miał wykonywane badanie.

 

 

…………………………………………………………

                                                              data, czytelny podpis osoby wypełniającej ankietę

 

 

 

 

 

 

 

 

2020/06/03 11:32:58